Објављени нови правилници у вези са ПДВ и ЗПППА

У „Сл. гласнику РС" број 80 од 30. септембра 2016. године, објављени су следећи нови правилници, као подзаконска акта Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о ПДВ („Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15):

 

- Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, којим се ближе се уређују облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ, која обезбеђује вршење контроле правилног обрачунавања и плаћања ПДВ, као и облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ, а који ступа на снагу 8. октобра 2016. године и примењује се од 1. јануара 2017. године (Образац ПОПДВ подносиће се уз пореску пријаву, у електронској форми, почев од подношења пореске пријаве за први порески период 2017. године).

- Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле, којим се ближе уређују начин и поступак достављања и садржина обавештења Пореске управе да ће се код пореског обвезника вршити пореска контрола и обавештења о окончању пореске контроле, а који ступа на снагу 8. октобра 2016. године.

- Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од стране јединице локалне самоуправе, којим се ближе уређују начин и поступак достављања података Пореској управи који су од значаја за утврђивање и наплату пореза на имовину, а по захтеву Пореске управе и података о утврђивању и наплати осталих изворних прихода јединица локалне самоуправе, а који ступа на снагу 8. октобра 2016. године и примењује се од 1. јануара 2017. године.

 

Детаљније о наведеним правилницима објавићемо написе у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste