Усвојен и објављен сет измена закона у „Сл. гласнику РС“

У „Сл. гласнику РС" број 108 од 29. децембра 2016. године објављен је сет измена и допуна Закона, као и нови Закон о проценитељима вредности непокретности, који су усвојени на Седмој седници Другог редовног заседања у 2016. години, 28. децембра 2016. године:

  

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који ступа на снагу 1. јануара 2017. године,

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који ступа на снагу 1. јануара 2017. године,

- Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, који ступа на снагу 1. јануара 2017. године,

- Закон о изменама и допунама Царинског закона, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС", а примењује се тридесетог дана од дана ступања на снагу, осим одредаба чл. 3, 6, 7. и 34. овог закона који се примењују од 1. јула 2017. године,

- Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 6. јануара 2017. године,

- Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 6. јануара 2017. године,

- Закон о измени и допуни Закона о јавној својини, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 6. јануара 2017. године,

- Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 30. децембра 2016. године,

- Закон o прoцeнитeљима врeднoсти нeпoкрeтнoсти, који ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Сл. глaснику РС" - 6. јануара 2017. године, а примењује се по истеку 150 дана од дана ступања на снагу овог закона,

- Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима, који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 30. децембра 2016. године,

- Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 30. децембра 2016. године,

- Закон о измени Закона о уређењу судова, који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 30. децембра 2016. године,

- Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана, који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 30. децембра 2016. године,

- Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС" - 30. децембра 2016. године.

- Детаљније о наведеним изменама закона писаћемо у наредним бројевима Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste