Обавеза пружалаца угоститељских услуга је да до 14. априла ускладе пословно име сходно Закону о туризму

Последњим изменама и допунама Закона о туризму („Сл. гласник РС", број 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15; у даљем тексту: Закон), које су ступиле на снагу 14. октобра 2015. године, у члану 67. Закона прописано је да пословно име, фирма и други назив, назив огранка, простор ван пословног седишта или одговарајућа организациона јединица као и ознака пружаоца угоститељских услуга не може да садржи речи које указују на врсту угоститељског објекта.


Подсећамо, према истом члану Закона, угоститељски објекти, према врсти угоститељских услуга које се у објекту пружају, могу бити:

 

1) угоститељски објекат за смештај -  угоститељском објекту за смештај пружају се услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја (у врсти угоститељског објекта: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за пружање услуга смештаја).

 

2) угоститељски објекат за исхрану и пиће - у угоститељском објекту за пружање услуга исхране и пића припремају се и услужују топла и хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића (у врсти угоститељског објекта: ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране, кетеринг објекат, покретни објекат и други објекти)

           
У складу са чл. 62. Закона о изменама и допунама Закона о туризму („Сл. гласник РС", број 84/15), привредно друштво, друго правно лице, предузетник или огранак страног правног лица дужно је да своје пословање у делу који се односи на садржај пословног имена, фирме и другог назива, назива огранка, простора ван пословног седишта или одговарајуће организационе јединице као и ознаке пружаоца угоститељских услуга из члана 67. став 4. овог закона, усклади са одредбама закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу измена и допуна закона, тачније до 14. априла 2016. године.

 

Дакле, привредна друштва, друга правна лица, предузетници или огранци страног правног лица дужна су да ускладе пословна имена регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР) најкасније до 14. априла на тај начин што ће из регистрованог имена уклонити речи које указују тј. упућују на врсту угоститељског објекта, као што су нпр.: хотел, мотел, хостел, ресторан, кафана, бар, кетеринг објекат и др.

  

У случају да поступи супротно члану 67. став 4. Закона, односно не прилагоди пословно име, правно лице може бити кажњено новчаном казном у износу од 50.000 динара. За исти прекршај може бити кажњено и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 8.000 динара. Новчана казна за предузетника који не прилагоди назив износи 40.000 динара.

   

Међутим, у пракси се појавила дилема да ли су привредни субјекти у обавези да поред пословног имена регистрованог у АПР прилагоде и називе истакнуте на својим објектима.
Према нашем мишљењу, наведена измена одредбе односи се искључиво на регистрована имена и називе у АПР.
 

Подсећамо, према чл. 62. Закона, угоститељ је дужан да:

 

- на улазу у угоститељски објекат видно истакне пословно име и седиште, назив и врсту угоститељског објекта, према претежној врсти услуга које се у њему пружају;

- на улазу у угоститељски објекат видно истакне радно време и да се у свом пословању придржава прописаног радног времена.

 

Дакле, угоститељи су дужни да на улазу у угоститељских објекат видно, поред пословног имена и седишта истакну назив и врсту угоститељског објекта (хотел, мотел, хостел, ресторан, кафана, бар и др.), чиме се потврђује наш став да се прилагођавање односно измена пословног имена односи искључиво на регистровано име у АПР.

   

  

Овом приликом желимо да укажемо на то да законске обавезе пружалаца угоститељских услуга променом пословног имена у АПР нису окончане, већ да проистиче низ додатних обавеза и трошкова као што су:

 

- промена података у фискалним касама,

- израда нових печата,

- прилагођавање рачуна новом називу привредног субјекта како би исти био исправан у смислу Закона о порезу на додату вредност,

- обавештење пословним партнерима о промени назива како би исти могли вршити проверу исправности рачуна у смислу Закона о порезу на додату вредност и евентуално користили право на одбитак претходног пореза,

- прилагођавање исписаног пословног имена односно фирме на бочним вратима, односно на бочним странама кабине теретног моторног возила, којим се обавља превоз ствари у друмском саобраћају,

- прилагођавање пословне и финансијско-рачуноводствене документације (уговора, меморандума, фактура,  визит карти, ...),

- и многе друге обавезе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste