Обавеза корисника јавних средстава да достављају податке у Регистар запослених

На интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a26), 27. априла 2016. године објављено је обавештење у вези са достављањем података у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, којим се упозорава да један број корисника јавних средстава није извршио обавезу уноса података у Регистар. У обавештењу су дати спискови корисника јавних средстава који нису испоштовали наведену обавезу достављања података у фебруару 2016. године.

 

"Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 68/15 и79/2015 - исправка), који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу за претходни месец. У случају недостављања података у наведеном року прописане су последице непостутања, као и казнене одредбе. Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник података из Регистра и орган надлежан за вршење надзора над применом овог закона.

   

Увидом у Регистар утврђено је да један број корисника јавних средстава није извршио обавезу уноса података у Регистар. Позивамо кориснике јавних средстава да у списковима приказаним испод провере свој статус.

   

Истовремено обавештавамо кориснике јавних средстава, који имају обавезу достављања података у Регистар, да ће Министарство државне управе и локалне самоуправе сваког месеца објављивати списак кориснике јавних средстава који нису доставили податке.

 

- Списак директних и индиректних корисника буџета ЈЛС и АП, јавних предузећа која је основала ЈЛС или АП и правних лица основаних од стране ЈП која је основала ЈЛС (http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/Spisak%20direktnih%20i%20indirektnih%20korisnika%20budzeta%20JLS%20i%20AP,%20javnih%20preduzeca%20koja%20je%20osnovala%20JLS%20ili%20AP%20i%20pravnih%20lica%20osnovanih%20od%20strane%20JP%20koja%20je%20osnovala%20JLS.pdf)

- Списак директних и индиректних корисника буџета РС који нису доставили податке за фебруар 2016 (http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/Spisak%20direktnih%20i%20indirektnih%20korisnika%20budzeta%20RS%20koji%20nisu%20dostavili%20podatke%20za%20februar%202016.pdf)

- Списак организација за обавезно соц осигурање и корисника средстава тих организација, јавних предузећа које је основала РС, правних лица основаних од стране јавних предузећа. (http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/Spisak%20organizacija%20za%20obavezno%20soc%20osiguranje%20i%20korisnika%20sredstava%20tih%20organizacija.pdf)".

   

Подсећамо, одредбама чл. 15. Закона предвиђене су казнене одредбе, и то:

- новчаном казном у износу од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај корисник јавних средстава, правно лице, уколико не достави податке из члана 4. Закона у прописаном року или не достави тачне податке,

- новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице корисника јавних средстава, уколико корисник јавних средстава не достави податке из члана 4. Закона у прописаном року или не достави тачне податке.

 

Одговорно лице је министар за министарство, надлежни покрајински секретар за покрајински секретаријат, градоначелник за град, председник општине за општину, директор за јавно предузеће, односно руководилац правног лица - корисника јавних средстава.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste