Пореска управа објавила контролне листе у складу са Законом о инспекцијском надзору

Према одредбама Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС", број 36/15; у наставку: Закон), који је ступио на снагу 29. априла 2015. године, а почео да се примењује истеком рока од 12 месеци од дана ступања на снагу - 30. априла 2015. године, контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере.

           

У складу са чл. 14. Закона, инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора.

           

Законом је предвиђена новчана казна од 120.000 до 150.000 динара за прекршај руководиоца инспекције уколико инспекција не сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, не примењује их и не објави их на својој интернет страници.

           

У вези са наведеним, Пореска управа је из своје надлежности објавила на интернет страници:

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/3525/inspekcijski-nadzor---kontrolne-liste.html

   

следеће контролне листе:

           Контролна листа - акцизе;

           Контролна листа - аутомати;

           Контролна листа - члан 7 пренос потраживања;

           Контролна листа - девизно пословање - плаћање наплата;

           Контролна листа - директне инвестиције резидената у иностранству;

           Контролна листа - факторинг послови;

           Контролна листа - фискалне касе;

           Контролна листа - инвестициони радови резидената у иностранству;

           Контролна листа - клађење;

           Контролна листа - класичне игре;

           Контролна листа - мењачки послови;

           Контролна листа - наградне игре у роби и услугама;

           Контролна листа - on line клађење;

           Контролна листа - попис робе - ванредни попис;

           Контролна листа - попис робе;

           Контролна листа - порез на добит правних лица;

           Контролна листа - пребијање кредитни послови;

           Контролна листа - пребијање спољнотрговинског промета;

           Контролна листа - радно правни статус затечених лица;

           Контролна листа - трајни престанак мењачких послова;

           Контролна листа - легалност софтвера;

           Контролна листа - ПДВ;

           Контролна листа - порез на доходак грађана - 1;

           Контролна листа - порез на доходак грађана - 2.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste