Стручно упутство за ангажовање запослених у образовању за 2016/2017

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је 6. септембра 2016. године Стручно упутство за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама за школску 2016/2017. годину, којим се ближе уређује поступак праћења ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, са роковима за поступање које преносимо у наставку:

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Број: 601-00-3/2016-01/76/1

Датум: 06.09.2016. године

Београд

Немањина 22-26

 

СТРУЧНО УПУТСТВО МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

    

"Овим упутством ближе се уређује поступак праћења ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, у складу са

   

- Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС - даље: ЗОСОВ);

- Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС", бр. 21/2015) - даље: ПКУ;

- Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);

- Законом о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014);

- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015); и

- другим прописима.

  

Законске основе за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама за школску 2016/2017. годину, наведене су у Стручном упутству за рад подгрупа за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2016/2017. години број: 601-00-3/2016-01/76 од 24.8.2016. године.

Министар просвете, науке и технолошког развоја формирао је:

 

- Радну групу за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања:

- Радне подгрупе на нивоу школске управе (које чине руководиоци школскихправа, материјално-финансијски радници, представници директора и представници репрезентативних синдиката).

  

РАДНА ГРУПА ЗА ПРАЋЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

  

Задатак Радне групе је да:

  

- прати процес радног ангажовања запослених у просвети у складу са одредбама ЗОСОВ, ПКУ и другим релевантним прописима:

- да координира решавање проблема, односно усмерава ангажовање запослених у просвети давањем одговарајућих инструкција и смерница у циљу "укрупњавања норми" и максималног ангажовања на једном радном месту у складу са важећим прописима;

- да спорна питања за које је надлежна Комисија за тумачење одредаба ПКУ, усмерава на приоритетно решавање;

- да упућује на обраћање надлежним државним органима на решавање, у складу са законом, уколико се проблем не може решити координацијом.

  

УПУТСТВО ЗА РАД РАДНИХ ПОДГРУПА НА НИВОУ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ

  

- Директори школа Радној подгрупи на нивоу школске управе најкасније до 7.9.2016. године достављају потписане листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у текућој школској години од 15.8.2016. године до 31.8.2016. године, у складу са правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног/средњег образовања ("Ценуси") и реализованим уписом за школску 2016/2017. годину.

  

Ове податке школа је дужна да унесе у информациони систем "Доситеј" до понедељка, 5.9.2016. у 23.55 сати. Унети подаци представљају почетно стање "технолошких вишкова", непотпуних норми и слободних радних места у информационом систему пре преузимања запослених из других школа, по новим правилницима и реализованом упису за школску 2016/2017. годину.

   

Интернет адресе на којима се јавно објављују подаци јесу:

 

- о слободним радним местима https://dositej.mpn.gov.rs/slobodnamesta

- листа технолошких вишкова https://dositej.mpn.gov.rs/tehviskovi

- листа запослених са непотпуном нормом https://dositej.mpn.gov.rs/nepunanorma.

- Директори школа у Радној подгрупи на нивоу школске управе достављају податке о запосленима на одређено време, као и основ за заснивање радног односа, најкасније до 7.9.2016. године;

- Након објављивања листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба закључно са 31.8.2016. године на вебсајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство), а по роковима које је министар прописао (најкасније до 7.9.2016. године), запослени који су вољни да заснују радни однос путем преузимања се у писаној форми обраћају оним образовно-васпитним установама у којима желе да заснују радни однос путем преузимања. Рок за подношење тих пријава је два радна дана након објављивања листе слободних радних места;

- Након приспећа свих пријава, директори школа одлучују са којим од лица ће засновати радни однос путем преузимања. Рок за одлучивање директора је четири дана након објављивања листе слободних радних места. Након доношења одлуке директори уносе податке у информациони систем.

- Радне подгрупе на нивоу школске управе већ од 7.9. до 9.9.2016. године редовно решавају сва отворена питања везана за "први круг" распоређивања.

- У периоду од четвртка 8.9.2016. у 10.00 сати до понедељка 12.9.2016. године у 10.00 сати школама ће бити омогућен приступ информационом систему за унос и ажурирање кадровских података, укључујући и промене- ангажовање запослених преузимањем по ПКУ и по основу укрупњавања норме.

- Директор школе је дужан да Радној подгрупи на нивоу школске управе у року од пет дана у писаном облику достави обавештење о преузимању или допуни норме радницима са листе;

- Директор школе заснивање радног односа путем преузимања врши водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, о смањењу путних трошкова и сл.

- Све Радне подгрупе на нивоу своје школске управе треба да размотре случајеве и сачине предлог споразума тако да дође до укрупњавања норме "у једном кораку", везаном применом чл. 5. и 6. ПКУ, уколико на територији школске управе постоје запослени који раде у више школа, у делу норме, као и слободна радна места где би се поменути запослени могли ангажовати тако да раде у мањем броју школа у непромењеном укупном проценту.

  

На тај начин, да би се процес попуњавања радних места са листе и накнадно споразумно преузимање запослених у циљу укрупњавања норме, обавио уз писану сагласност свих укључених у поступак преузимања (и запослених и директора школа), потребно је да радна подгрупа пре започетог процеса преузимања утврди оптимално коначно стање и да препоруку за редослед преузимања са листе, као и споразумно преузимање запослених између установа, како би се преузимање обавило у што краћем року, у најбољем интересу како запослених, тако и образовно-васпитног процеса. Радној подгрупи могу да се обрате заинтересовани запослени захтевом за помоћ у укрупњавању норме или већ готовим предлогом.

- Радна подгрупа на нивоу школске управе својом одлуком/препоруком упућује лице на слободно радно место ради преузимања, водећи рачуна о смањењу путних трошкова, рационализацији у смислу укрупњавања норме, специфичној породичној ситуацији (брига о члану породице којем је неопходна помоћ, путовање из другог места и сл.).

- Радна подгрупа треба да размотри пријаве случајева кршења ПКУ и непоштовања принципа укрупњавања норме у најбољем интересу запосленог и наставног процеса и издаје препоруке директорима.

- У понедељак, 12.9.2016. године у 14 сати јавно се објављују листе са променама тј. новим стањем на слободним радним местима и "технолошким вишковима", после првог круга преузимања и листа са укупним кадровским стањем у свакој школи. Након тога, школе периодично, на недељном нивоу, ажурирају стање у информационом систему.

- Након првог круга, састајање Радне подгрупе на нивоу школске управе врши се периодично, у зависности од поднетих пријава (по поднетој пријави у року од осам дана), о чему се сачињава записник;

- Записник садржи и писано образложење по свакој поднетој пријави, као и начин доношења одлуке/препоруке;

- Радна подгрупа на нивоу школске управе обавештава подносиоца о исходу пријаве у року од осам дана од дана одлучивања, као и Школу, односно школски одбор;

- Радна подгрупа на нивоу школске управе, ако утврди да постоји кршење закона и подзаконских аката од стране директора (одбијање преузимања технолошких вишкова, пријем нестручних лица...) предлаже ресорном министарству предузимање мера ради контроле рада директора;

- Пријаве које нису у надлежности рада Радне подгрупе на нивоу школске управе прослеђују се надлежној организационој јединици Министарства или другом органу на решавање;

- О непоступању и неналагању мера од стране надлежне организационе јединице Министарства или другог органа Радна подгрупа на нивоу школске управе обавештава Министарство.

  

Извештавање о раду Радних подгрупа

  

Радне подгрупе су у обавези да о процесу и резултатима рада припреме завршни извештај који садржи следеће елементе:

 

- датум када је Радна подгрупа започела са радом;

- број састанака и датуми када су састанци одржани са именима присутних на сваком састанку;

- кључне напомене о току рада на састанцима (нпр. ситуације које су најтеже решаване, изузимање чланова од појединих одлука, пријава притисака на чланове Радне подгрупе, проблеми са документацијом о запосленима и школама и сл.);

- сумарне закључке о раду на састанцима (са бројем ситуација које су решаване);

- евентуално: опис ситуације коју не може да реши Радна подгрупа са образложењем (ако је потребно да ситуацију решава "централна" радна група);

- препоруке/сугестије за корекцију упутства које ће бити примењене следеће године (ако нису потребне корекције, у извештају треба навести);

- датум када је Радна подгрупа завршила са радом;

- својеручне потписе свих чланове Радне подгрупе.

    

Потписан извештај се у што краћем року доставља председнику "централе" радне групе. Достављени извештаји радних подгрупа се разматрају и на основу њих се припрема коначни извештај који се доставља министру просвете, науке и технолошког развоја и репрезентативним синдикатима.

  

Напомене

  

Директори школа дужни су да размотре одлуке/препоруке радних подгрупа и уколико их не прихвате да обавесте радну подгрупу о разлозима неприхватања упућене препоруке.

 

Посебно, радне подгрупе у свом раду треба да се руководе општим интересом, у најбољем интересу образовно-васпитног процеса и рационализације, уз уважавање потреба запослених у складу са могућностима/околностима."        


АРХИВА ВЕСТИ

ereste