Објављена форма у XSD формату за нови образац преглед обрачуна за порез на додату вредност (ПОПДВ)

На сајту Пореске управе у делу „еПорези  >>  Упутства и обрасци" http://www.purs.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html у оквиру ПП ПДВ објављена је информација да за преглед обрачуна за порез на додату вредност (ПОПДВ) постоји форма у XSD формату PPPDV_POPDV.xsd која се може користити за формирање и слање података из рачуноводственог програма корисника. Ова форма обрачуна биће у примени од 01. јануара 2018. године, у складу са Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС", број 90/17), с' обзиром на то да је предвиђено да се образац ПОПДВ подноси уз пореску пријаву у електронској форми.

   

XSD форма за наведени ПОПДВ образац може се преузети са следећег линка:

 

http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4746

   

Ова форма обрачуна биће у примени од 01. јануара 2018. године, у складу са Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

                                                                                                                                                                  

Према саопштењу Пореске управе, ускоро ће бити објављени и XML примери за нови преглед обрачуна за порез на додату вредност - ПОПДВ образац.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste