Усвојене измене пореских и других закона

У дану за гласање (четвртак, 14. децембар 2017. године) Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години, усвојен је сет пореских и других закона.

  

Закони су објављени у "Сл. гласнику РС" број 113/17 од 17. децембра 2017. године.

                

Од пореских закона донети су:

 

1. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,

2. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,

3. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

4. Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,

5. Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама,

 

Из области радних односа, запошљавања и социјалне заштите донети су:

 

6. Закон о изменама и допунама Закона о раду,

7. Закон о финансијској подршци породици са децом,

8. Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,

9. Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца,

  

Осим наведених усвојени су и следећи закони и једно аутентично тумачење:

  

10. Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,

11. Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини,

12. Закон о изменама и допунама Закона о стечају,

13. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма,

14. Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма,

15. Закон о измени Закона о уређењу судова,

16. Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени гласник РС'', бр. 106/15 и 106/16 - аутентично тумачење),

 

Такође, Народна скупштина је донела Буџет РС за 2018. годину као и сет закона и одлука за јавни сектор:

 

 

17. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину са Одлуком о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Одлуком о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Одлуком о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Одлуком о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину,

18. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему,

19. Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,

20. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину,

21. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину,

22. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину,

23. Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину,

24. Закон о запосленима у јавним службама,

25. Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,

26. Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,

27. Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

   

На крају, Народна скупштина је усвојила и неколико закона о потврђивању међународних споразума:

 

28. Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ,

29. Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,

30. Закона о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој,

31. Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији,

 

У наредним бројевима Рачуноводствене праксе објавићемо детаљније написе о усвојеним пореским и буџетским законима.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste