Отпочињање рада девизног КРТ-а и миграција девизних рачуна из НБС започиње од 27. фебруара 2017. године

Министарство финансија - Управа за трезор, на свом званичном сајту, објавила је пројекат "Девизни платни промет", у оквиру кога су садржани:

    

- Тестни серверски сертификат

      - Презентација-миграција девизних рачуна из НБС у УТ

      - Тестна Wеб апликација за Девизни платни промет

      - Корисничко упутство за рад са апликацијом

      - Упутство за рад по пословним процесима

      - Презентација пројекта

      - Образац - Захтев за отварање корисничких налога

 

Надамо се да је на овај начин коначно извршено увођење „девизног КРТ-а" Републике Србије, односно локалне власти код Управе за трезор, које је "уведено" Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 101/11) и требало да се примењује почев од 1. јула 2012. године - што значи да са применом касни више од четири године. 

 
Дакле, почетак обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система Консолидованог рачуна трезора за девизна средства, сходно Одлуци о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управеза трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Сл. гласник РС", бр. 78/15), требало би да отпочне 27. фебруара 2017. године.


У вези са овим, напомињемо да, сходно овлашћењу из чл. 96. Закона о буџетском систему, можемо очекивати да ће министар финансија донети и одговарајући акт (правилник) којим ће се уредити начин и поступак обављања платног промета у оквиру система КРТ за девизна средства.

   

Миграција (сеоба) девизних рачуна из НБС у Управу за трезор

    

Како смо навели, на званичном сајту Управе за трезор (деље: Управа) у оквиру пројекта "Девизни платни промет", дато је детаљно образложење, под називом "Презентација-миграција девизних рачуна из НБС у УТ", из кога ћемо идвојити најбитније детаље.

  

- Планирано је да се миграција (сеоба) девизних рачуна, а на основу претходно донете Одлуке, обави 27. фебруара 2017. године, али постоји могућност, због објективних и субјективних околности, да се овај поступак, за извесно време, одложи;

- Предмет миграције САМО су ДЕВИЗНИ РАЧУНИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, који су се (до сада) водили код НБС - што подразумева:

- отварање новог девизног подрачуна код Управе (за један раније постојећи девизни рачун код НБС - један нови подрачун код Управе) и

- пренос салда са претходно постојећег девизног рачуна КЈС код НБС на новоотворени девизни подрачун КЈС отворен код Управе;

- Предмет миграције НИСУ девизни рачуни донације и девизни рачуни отворени на основу посебног закона или међународног уговора - они остају код НБС;

- Сходно одредбама чл. 14. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Сл. гласник РС", бр. 113/13, 8/14 и 24/16) уз налог за отварање (девизног) подрачуна КЈС доставља следећу документацију:

1) картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са подрачуна; 

2) позив на закон, односно други пропис којим је уређено да се средства воде на посебним подрачунима (код отварања подрачуна на основу закона, односно другог прописа); 
3) документ, односно акт надлежног органа којим је предвиђено да се средства воде на посебном подрачуну; 
4) потврду Народне банке Србије којом се потврђује да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (за кориснике који имају отворене рачуне код пословних банака). У случају да је евидентирана принудна наплата, корисник јавних средстава уз налог за отварање подрачуна доставља акт из тачке 5) овог става; 
5) за ослобађање од извршења принудне наплате, корисник јавних средстава доставља акт на основу кога су, сагласно прописима, средства која се воде на новоотвореном подрачуну ослобођена принудне наплате.

  

- Препоручује се КЈС да:

      - „угасе" девизне рачуне код НБС који нису били активни више година и

      - да са НБС регулишу сва „отворена" дуговања, односно потраживања

- За девизне рачуне који (сада) мигрирају КЈС не подносе се појединачни налоге, него подноси се ЗБИРНИ НАЛОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ ПОДРАЧУНА, од стране:

      - Министра финансија или лице које он овласти за:

            - КЈС који припадају трезору Републике Србије,

      - Локалног органа управе надлежан за финансије или лице које он овласти за:

            - КЈС који припадају трезору аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;

- После извршене (садашње) миграције (девизних рачуна код НБС у подрачуне код Управе) која ће се обавити, вероватно, 27. фебруара 2017. године - код Управе (убудуће) ће се вршити:

      - отварање девизних подрачуна - на:

            - Обрасцу НО-2 - Налог за отварање девизног подрачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор, који је садржан у чл. 14. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор,

      - измена података код девизних подрачуна и

      - укидање девизних подрачуна

  

на основу налога за отварање подрачуна који издаје министар надлежан за послове финансија, односно локални орган управе надлежан за финансије или лице које он овласти, осим девизних подрачун групе 830, 831 и 855, који се отварају на писани захтев КЈС.

   

У оквиру пројекта "Девизни платни промет", како смо већ споменули, Управа је објавила и Образац - Захтев за отварање корисничких налога.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste