Спорна питања у вези са попуњавањем ППДГ-1С

Након прописивања обавезе достављања пореске пријаве ППДГ-1С електронским путем, од 1. јануара 2017. године, појавило се доста питања и недоумица, пре свега због тога што Пореска управа није објавила Корисничко упутство о ничину попуњавања ове пријаве. Поред тога, од 1. фебруара 2017. године, промењен је Образац ПБ-2, у циљу усклађивања са измењеним одредбама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС", бр. 25/01, ... и 112/15), док се као прилог уз пореску пријаву ППДГ-1С још увек налази стари, неизмењени образац ПБ-2. Предузетници немају другог избора, осим да достављају порески биланс на обрасцу који им је понуђен као прилог уз пореску пријаву, а питање је како ће се овај проблeм накнадно решити.

  

Једно од питања односило се на попуњавање позива на број одобрења приликом плаћања пореза и доприноса од стране предузетника, јер обвезници нису добили БОП приликом подношења пријаве, док је Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса самоопорезивањем на приход од самосталне делатности («Сл. гласник РС», бр. 101/16, у наставку текста: Правилник) прописано да се плаћање пореза и доприноса врши на основу БОП-а, који је обвезник добио приликом подношења пореске пријаве.

 

Према сазнањима из Пореске управе, коначна обавеза за 2016. годину и аконтације за 2017. годину, плаћају се по моделу 97, са позивом на број: ПИБ предузетника, шифра општине предузетника и контролони број израчунат на бази ова два податка. Коначна обавеза за 2017. годину плаћа се такође по моделу 97 са позивом на број ПИБ предузетника, док се, почев од аконтација за 2018. годину, у позив на број одобрења уноси БОП, који је обвезник добио приликом подношења пореске пријаве (укључујући и јануар и фебруар 2018. године).

 

Правилником није прописано да се образац Биланс успеха по систему простог књиговодства доставља у електронској форми, па је став Пореске управе да се овај образац не подноси у папирној форми, већ да га обвезници чувају и достављају на увид пореском органу у поступку контроле.

 

Носиоци пољопривредног газдинства који воде пословне књиге (углавном обвезници ПДВ), имали су доста проблема приликом подношења пореске пријаве, тако да би ови обвезници требали да, пре подношења пријаве, провере да ли су евидентирани у Јединственом регистру пореских обвезника, имајући у виду да они нису регистровани код АПР (исто се односи и на физичка лица обвезнике ПДВ, адвокате и др.). Уколико наведена лица нису регистрована као порески обвезници, требали би да се обрате Пореској управи ради евидентирања.

 

Напомињемо да, у случају када обвезник подноси пореску пријаву пре истека рока за њено подношење (нпр. рок је 15. март, а предузетник поднопси пријаву 6. марта), датум доспелости јесте датум подношења пореске пријаве, када је предузетник у обавези да плати утврђену обавезу по основу пореза и доприноса.

 

Приликом подношења пореске пријаве за 2016. годину, највећи број питања односио се на попуњавање пореске пријаве у случају када је предузетник у 2016. години исплаћивао личну зараду и у 2017. години наставља са исплатом личне зараде. Овај предузетник, кроз пореску пријаву, само утврђује коначну обавезу пореза за 2016. годину и аконтацију пореза за 2017. годину. Доприносе, које је платио на личну зараду у 2016. години, уједно су и његова коначна обавеза. Аконтације доприноса за 2017. годину не утврђује, јер се определио да ће и у 2017. години исплаћиивати личну зараду.

  

Проблем код наведеног предузетника, појавио се код попуњавања ред. бр. 3.1. - Основ осигурања и период осигурања и 3.2. - Опредељење за личну зараду,  код уношења периода од - до. Наиме, на ред. бр. 3.1. треба унети период осигурања који се односи на период за који се утврђује коначна обавеза пореза на приходе од самосталне делатности (а то значи само 2016. година). Према сазнањима из Пореске управе, на ред. бр. 3.2. уноси се почетак исплате личне зараде, али се не уноси датум до када се исплаћује, већ се оставља празно, јер предузетник и у 2017. години наставља да исплаћује личну зараду.

   

 

Коначна пријава за 2016. и аконтациона пријава за 2017.

Ред. бр. ППДГ-1С

Опис

Подаци који се уписују

1.1.

Врста пријаве

1 - општа пријава

1.1а

Основ за пријаву

1 - обављање самосталне делатности

1.1б

Врста пореске обавезе

2 - коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтације пореске обавезе за текући порески период

1.2.

Порески период од - до

Порески период од: 1.1.2016. 
Порески период до: 31.12.2016.

1.3.

Датум доспелости

датум подношења пријаве (крајњи рок је 15.3.2017.)

3.1.

Основ осигурања и период осигурања

1 - обављање самосталне делатности 
Период од: 1.1.2016.
Период до: 31.12.2016.

3.3.

Опредељење за исплату личне зараде

Период од: 1.1.2016.
Период до:

   

Уколико предузетник поред самосталне делатности има и други основ осигурања, на ред. бр. 3.1, уместо ознаке 1, унеће другу одговарајућу ознаку (2, 3, 4 или 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste