Обавештење о достављању ППДГ-1С и ПБ 2

Преносимо саопштење са сајта Пореске управе:

  

Правилником о изменама Правилника о садржини пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађања на приходе од самосталних делатности и Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС" број 7 од 31. јануара 2017. године), који су ступили на снагу 1. фебруара 2017. године, извршене су измене у Обрасцу ПБ 2 и Обрасцу ППДГ 1С.

 

Како је измена извршена у току законског рока за подношење пореских пријава и пореског биланса обавештавамо Вас да Пореска управа прихвата као исправне обрасце пореске пријаве и пореског биланса (обрасци ППДГ-1С и ПБ 2), које обвезници пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за 2016. годину подносе на обрасцима који су важили пре наведених измена правилника.

  

Вест преузета са сајта Пореске управе:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/4011/obavestenje---ppdg-1s-i-pb-2.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste