Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2017. године и најнижој месечној основици доприноса од 1. маја

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 100 од 25. априла 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту 2017. године износи 65.695 динара. Исплаћена зарада у марту 2017. номинално је већа од исплаћене зараде у фебруару 2017. за 1,3% и реално већа за 1,1%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту 2017. године износи 47.814 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2017. године номинално је већа за 1,8% а реално већа за 1,6%.

  
Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

    

    Март 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

65.695

47.814

   

 

Највиша основица доприноса
од 1. маја 2017.

328.475

Најнижа месечна основица доприноса
од 1. маја 2017.

21.906

  

Просечна зарада исплаћена у марту 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у марту 2016. године, номинално је већа за 4,2%, а реално је већа за 0,6%.

  

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2016. године, номинално је већа за 4,2%, а реално већа за 0,6%.

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март 2017. године од 65.695 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. маја 2017. године у износу од 328.475 динара (65.695 х 5).

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у I кварталу 2017. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у I кварталу 2017. године износи 62.588 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у I кварталу 2017. године износи 45.435 динара.

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 112/15), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. маја 2017. године до 31. јула 2017. године 21.906 динара (62.588 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste