Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2017. године и најнижој месечној основици доприноса од 1. августа

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 203 од 25. јула 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну 2017. године износи 67.857 динара. Исплаћена зарада у јуну 2017. номинално је већа од исплаћене зараде у мају 2017. за 4,6% и реално већа за 4,4%.


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у
јуну 2017. године износи 49.238 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2017. године номинално је већа за 4,5% а реално већа за 4,3%.

    
Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

      

    Јун 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

67.857

49.238

  

Највиша основица доприноса
од 1.
августа 2017.

339.285

Најнижа месечна основица доприноса
од 1. августа 2017.

23.446

   

Просечна зарада исплаћена у јуну 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јуну 2016. године, номинално је већа за 6,0%, а реално је већа за 2,3%.

    

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2016. године, номинално је већа за 6,0%, а реално већа за 2,3%.

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун 2017. године од 67.857 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. августа 2017. године у износу од 339.285 динара (67.857 х 5).

   

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у II кварталу 2017. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у II кварталу 2017. године износи 66.989 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у II кварталу 2017. године износи 48.670 динара.

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 112/15), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. августа 2017. године до 31. октобра 2017. године 23.446 динара (66.989 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste