И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава

Након дугог периода ћутања на постављeна питања бројних корисника јавних средстава о начину примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14 - у даљем тексту: Закон) после неколико извршених повећања основица за плате - Министарство финансија издало је мишљење, бр. 401-00-03746/2017-03 од 6. децембра 2017. године, у коме на једноставан начин објашњава да се обрачун и уплата "јавних прихода" (разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу члана 5. став 1. Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца) у буџет Републике Србије врши на исти начин од почетка примене Закона, применом члана 7. став 1. Закона, а везано за члан 5. став 1. Закона.У наставку преносимо тект наведеног мишљења:

"Чланом 5. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 - даље: Закон) прописано је да се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим и појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује за 10%.

Закон је ступио на снагу 28. новембра 2014. године, а у складу са чланом 12. Закона, овај закон примењује се почев од обрачуна и исплате плате, зараде и других сталних примања код корисника јавних средстава за месец новембар 2014. године.

У складу са чланом 7. став 1. Закона корисници јавних средстава којима се умањује планирани износ средстава за плате, односно износ за дотације организација обавезног здравственог осигурања, дужни су да у року од три дана од дана извршења коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу члана 5. став 1. Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

Имајући у виду да је Закон и даље у примени, потребно је да по обрачуну и исплати плата издвајање на апропријацији економске класификације 465 - Остале донације и трансфери и даље врши у складу са чланом 7. став 1. Закона.

Што значи да се обрачун и уплата јавних прихода у буџет Републике Србије врши на исти начин од почетка примене Закона, применом члана 7. став 1. Закона, а везано за члан 5. став 1. Закона.

У супротном, примениће се одредбе члана 10. Закона."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste