Породиљско одсуство од 1. јула 2018. године

Нови Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС", бр. 113/17), који је донет карајем прошле године, почео је да се примењује од 1. јула 2018. године. Пре самог почета примене овог закона, извршене су његове измене и допуне, које су објављене у „Сл. гласнику РС", бр. 50/18, а примењују се, такође, од 1. јула 2018. године. 

Прелазним и завршним одредбама „новог" Закона о финансијској подршци породици са децом прописано је да ће се поступци за остваривање права на одсуство са рада и накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета, који су започети пре почетка примене „новог" Закона о финансијској подршци породици са децом, окончати у складу са прописима који су били на снази у време отпочињања тог одсуства.

У складу са тим, указујемо на следеће: 

- на запослене који су остварили право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета закључно са 30. јуном 2018. године (када запослена донесе дознаку, послодавац доноси решење о остваривању права на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета са датумом из дознаке), приликом утврђивања и исплате накнаде зараде, током целог трајања породиљског одсуства, примењују се одредбе „старог" Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09), о чему смо писали у РП бр. 16-17/2018, страна 137;


- на запослене који остваре право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета од 1. јула 2018. године, приликом утврђивања и исплате накнаде зараде, примењује се „нови" Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС", бр. 113/17 и 50/18, у наставку текста: нови Закон). 

Ближи услови и начин остваривања права на накнаду зараде за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, као и осталу накнаду по основу рођења и неге детета, прописани су Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (у наставку текста: Правилник), који је објављен у „Сл. гласнику РС", бр. 58/18, а ступио је на снагу 27. јула 2018. године. Поред тога, у „Сл. гласнику РС",. бр. 56/18, објављен је Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета, који се примењује од 1. јула 2018. године.

  

Према новом Закону, послодавац нема обавезу обрачуна и исплате накнаде зараде за породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (у наставку текста: породиљско одсуство), што значи да више нема ни подношења захтева за рефундацију исплаћене накнаде зараде за породиљско одсуство.


Обрачун основице накнаде зараде за породиљско одсуство врши надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу података о висини основице на коју су плаћени доприноси из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, на основу чега доноси решење о праву на накнаду зараде за породиљско одсуство. 
Обрачун и исплату накнаде зараде за породиљско одсуство врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у наставку текста: Министарство рада), које подноси и пореску пријаву ППП ПД. Министарство рада врши централизовану исплату нето накнаде зараде за породиљско одсуство, на основу донетих решења, месечно, до краја текућег месеца за претходни месец.


Дакле, према новом Закону, када запослена отвори породиљско одсуство, послодавац је само у обавези да донесе решење о остваривању права на породиљско одсуство.

  

Захтев за исплату накнаду зараде за породиљско одсуство подноси породиља, надлежном органу јединице локалне самоуправе према месту свог пребивалишта. Захтев се подноси најраније даном отпочињања породиљског одсуства, а најкасније до истека законом утврђене дужине трајања права на породиљско одсуство.

    

Захтев се подноси на следећим обрасцима:
- Образац НЗ-ПО - Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства;
- Образац НЗ-ПОНД - Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета;
- Образац НЗ-НД - Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате за време одсуства са рада ради неге детета;
- Образац НЗ-ПНД - Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаде плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета

    

Обрасци захтева могу се преузети са сајта Министарства рада http://www.minrzs.gov.rs/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici1a76347226db1.html

  

Уз захтев, породиља доставља дознаку о породиљском одсуству, односно дознаку о трудничком боловању (ако је била на трудничком боловању) и решење послодаваца о остваривању права на породиљско одсуство, а осталу потребну документацију прибавља надлежни орган јединице локалне самоуправе. У захтеву, породиља наводи број свог текућег рачуна за исплату накнаде зараде, при чему се прилаже фотокопија картице текућег рачуна. 

  
Новим Законом је уведен иститут остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, коју може да оствари мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детата остваривала приходе:
- а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду за време незапослености, 
- по основу обављања самосталне делатности,
- по уговору о привременим и повременим пословима, уговору о делу, ауторском уговору и уговору о правима и обавезама дирекотра за рад ван радног односа,
- као носилац породичног пољопривредног газдинства, које има статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана.
 
Ово право може да оствари и мајка, која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник. 
 
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета подноси се на Обрасцу ОН-РНД - Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детата и Обрасцу ОН-ПНД - Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета. У захтеву, породиља наводи број текућег рачуна за исплату остале накнаде, при чему се прилаже фотокопија картице текућег рачуна. 
 
У вези са применом новог Законаи подзаконским актима донетим на основу овог закона, биће објављени написи у наредном броју приручника (РП бр. 18/18).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste