Умањење основице за 5% код одређених корисника јавних средстава примењује се од исплате плате/зараде за јануар 2019. године

Након доношења Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 95/18), који је ступио на снагу 1. јануара 2019. године, појавиле су недоумице у вези са почетком примене новог става 2, чл. 5. овог закона којим је извршено изузимање одређених корисника јавних средстава од умањења основица за обрачун и исплату плата од 10%, тако што је за њих прописано, ниже, умањење од 5%.

              

Ради решавања ове недоумице, многи од заинтересованих корисника јавних средстава обраћали су се надлежним органима, ради чега је Министарство финансија издало мишљење бр. 401-00-05214/2018-03 од 31. децембра 2018. године (интегрални текс мишљење преносимо у наставку написа), према коме ће се основица за обрачун јануарске зараде умањити за 5%.

 

Дакле, од обрачуна јануарске зараде/плате (која ће се исплатити у фебруару 2019. године) основица за обрачун и исплату плата/зарада умањује се 5% (раније 10%) само за:

·                ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА основана од стране Републике Србије, односно локалне власти у смислу закона којим се уређује буџетски систем, као и ПРАВНА ЛИЦА ОСНОВАНА ОД СТРАНЕ ТИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА;

·                ПРАВНА ЛИЦА над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години.

   

Поред овог, у првом делу мишљења дато је и тумачење одредаба Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12) према коме максимална зарада у јавном сектору не може бити већа од износа који се добија множењем највећег коефицијента за положај, утврђеног законом којим се уређују плате државних службеника и намештеника и основице утврђене Законом о буџету за текућу годину - што значи да се на обрачун и исплату зарада запослених у јавним предузећима примењује овај закон, те да се на обрачун исплату њихових зарада не примењују одредбе чл. 27е став 52. Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12, 62/13,63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16,113/17 и 95/18), којим је предвиђено увећање плата само код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, што јавна предузећа нису.

 

Мишљење Министарства финансија бр. 401-00-05214/2018-03

од 31. децембра 2018. године

 

"Дописом број: 12.02.-666900/1-18 од 31. децембра 2018. године обратили сте се Министарству финансија са захтевом за давање мишљења у вези са тумачењем одредаба Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", број 95/18), Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 93/12) и Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 95/18, у даљем тексту: Закон).

 

У Министарству финансија размотрен је достављени захтев и дајемо вам следеће мишљење:

 

1) Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору прописано је да максимална зарада у јавном сектору не може бити већа од износа који се добија множењем највећег коефицијента за положај, утврђеног законом којим се уређују плате државних службеника и намештеника и основице утврђене Законом о буџету за текућу годину (члан 2.).

Сходно томе, наведена одредба закона прописује само максималан износ зараде која се може примењивати у јавном сектору, а не и обавезу да се приликом увећања основице или највећег коефицијента за положај истовремено увећа зарада у јавном сектору.

Према томе, Јавно предузеће "X" нема законског основа да примени увећану основицу прописану Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину за утврђивање максималне зараде.

Уједно указујемо да су чланом 27е став 52. Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12, 62/13,63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16,113/17 и 95/18) прописани проценти увећања плата у 2019. години код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање.

Имајући у виду да је Законом о буџетском систему предвиђено само увећање плата код корисника буџетских средстава, овим законом нису уређене зараде (као и њихово увећање) запослених у јавним предузећима, која у складу са одредбама Закона о буџетском систему нису корисници буџетских средстава.

Узимајући у обзир све наведено, мишљења смо да би се увећањем зарада у Јавном предузећу "X" поступило противно одредбама ових закона.

 

2) Достављеним захтевом за давање мишљења поставља се питање и тумачење одредаба Закона у смислу периода његове примене.

У складу са тим, наводимо да је чланом 1. Закона прописано да се изузетно од става 1. овог члана, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава из члана 2. став 1. тач. 4) и 5) овог закона и субјеката из става 2. тог члана" умањује за 5%  почев од 1. јануара 2019. године.

У члану 4. овог закона уређено је да исти ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

С обзиром да су зараде, на које су запослени стекли право радом у децембру 2018. године, уговорене и обрачунате према основици у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона (Закон ступа на снагу 1. јануара 2019. године), мишљења смо да се основица за обрачун и исплату зараде за децембар 2018. године умањује за 10%.

Имајући у виду одредбе Закона, тек ће се основица за обрачун јануарске зараде умањити за 5%, а која ће се исплатити у фебруару 2019. године".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste