Нове основице за плате запослених у јавном сектору од јануара 2019. години

Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава (државни органи и организације, локалне власти, установе и јавне службе) 

 

Р. бр.

ЗАПОСЛЕНИ, ИМЕНОВАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

НЕТО ОСНОВИЦЕ

ЗАПОСЛЕНИ, ИМЕНОВАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

НЕТО ОСНОВИЦЕ

% увећања (5/3)

Почев од плате за децембар 2017. - закључно децембар 2018. г.

Почев од плате за јануар 2019. год.

1

2

3

4

5

6

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ООСО

1

Основно и средње образовање

2.871,80

Основно и средње образовање

3.130,26

9,00

Високо образовање

2.612,45

Високо образовање

2.847,57

9,00

У научно-истраживачкој делатности - истраживачима (осим истраживачима који имају радни однос заснован на факултету) и помоћном особљу које се финансирају из буџета

повећаће се (основица) за 5%

У научно-истраживачкој делатности - истраживачима (осим истраживачима који имају радни однос заснован на факултету) и помоћном особљу које се финансирају из буџета

повећаће се (основица) за 9%

 

Ученички стандард

2.871,80

Ученички стандард

3.130,26

9,00

Студентски стандард

2.736,86

Студентски стандард

2.983,18

9,00

Здравствена заштита

 

Здравствена заштита

 

 

2.817,35

- доктор специјалиста, доктор медицине и стоматолог

3.099,08

10,00

2.817,35

- медицински техничар и стоматолошки техничар

3.155,43

12,00

2.817,35

- остали запослени

3.014,56

7,00

Социјална заштита

2.817,35

Социјална заштита чији је оснивач Република Србија

3.070,91

9,00

Запослени у Српској академији наука и уметности

повећаће се (основица) за 5%

Запослени у Српској академији наука и уметности

повећаће се (основица) за 7%

 

Установе културе чији је оснивач Република Србија

2.763,70

Установе културе чији је оснивач Република Србија

2.957,16

7,00

Запослени у осталим јавним службама - корисници буџетских средстава Републике Србије, осим код организација обавезног социјалног осигурања

2.486,63

У осталим јавним службама, чији је оснивач Република Србија

2.660,69

7,00

Предшколско образовање

2.871,80

Предшколско образовање

3.072,83

7,00

Установе културе чији је оснивач локална власт

2.763,70

Установе културе чији је оснивач локална власт

2.957,16

7,00

 

 

 

Установе социјалне заштите чији је оснивач локална власт

2.710,43

 

 

У осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт

2.486,63

У осталим јавним службама, чији је оснивач локална власт

2.660,69

7,00

2

Стручне службе ООСО (НСЗ, РФЗО, Републичког фонда ПИО и Централни регистар), изузев запослених у Фонду за социјално осигурање војних осигураника, за које ће се примењивати прописи којима се уређује утврђивање плата, додатака, накнада и осталих примања припадника Војске Србије:

Стручне службе ООСО, осим у Централном регистру - према Уредби о коефицијентима за обрачуна и исплату пата запослених у јавним службама ("Сл. гл. РС бр. 44/01...58/14)

 

     а) за прву групу послова из Уредбе

Није донета нова основица - "значи да остаје иста као она из 2016. године"

     а) за прву групу послова из Уредбе

3.847,90

 

     б) за другу групу послова из Уредбе

     б) за другу групу послова из Уредбе

3.649,87

 

     в) за трећу групу послова из Уредбе

     в) за трећу групу послова из Уредбе

2.533,99

 

 

 

Запослени у Централном регисту обавезног социјалног осигурања, према Уредби о коефицијентима за обрачуна и исплату пата запослених у јавним службама ("Сл. гл. РС бр. 44/01...58/14)

 

 

 

     а) за прву групу послова из Уредбе

4.040,30

 

 

 

     б) за другу групу послова из Уредбе

3.832,35

 

 

 

     в) за трећу групу послова из Уредбе

2.660,69

 

ИЗАБРАНА, ПОСТАВЉЕНА И ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

 

Сходно одредбама чл. 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Сл. гласник РС", бр. 113/17)

Сходно одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/18)

 

3

Изабрана лица у органима и службама локалне власти из члана 9.

10.194,88

Изабрана лица у органима и службама локалне власти из члана 9.

10.908,52

7,00

4

Постављена лица у органима и службама локалне власти

2.194,01

Постављена лица у органима и службама локалне власти

2.347,59

7,00

5

Запослени у органима и службама локалне власти

2.392,59

Запослени у органима и службама локалне власти

2.560,07

7,00

6

Увећање по основу квалитета и резултата рада, почев од плате за децембар 2017. годинеса са средњом и нижом стручном спремом у јединицама локалне власти, осим у граду Београду

239,26

Увећање по основу квалитета и резултата рада, почев од плате за јануар 2019. године са средњом и нижом стручном спремом у јединицама локалне власти, осим у граду Београду

256,01

7,00

ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

7

Професионални припадници Војске Србије

27.868,64

Професионални припадници Војске Србије

30.376,82

9,00

8

Запослени у Министарству унутрашњих послова

27.868,64

Полицијски службеници у Министарству унутрашњих послова

30.376,82

9,00

9

 

 

Припадници Безбедносно-информативне агенције

1.941,89

 

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, НАМЕШТЕНИЦИ И ПРАВОСУЂЕ

10

На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника

На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника

 

За државне службенике и намештенике запослене узапослене у осталим државним органима

17.956,35

За (све) остале (државне службенике и намештенике) којима није посебно утврђена основица

19.213,29

7,00

За државне службенике и намештенике запослене у пореској управи и управи царина

18.811,42

За запослене у Пореској управи и Управи царина

20.410,39

8,50

За државне службенике и намештенике запослене у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца,  Државном правобранилаштву

18.854,17

У уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву

20.173,96

7,00

Државни службеницу и намештеницу у Министарству одбране, заводима за извршење кривичних санкција, судовима и тужилаштвима

19.751,99

У Министарству унутрашњих послова и  Министарству одбране

21.529,67

9,00

19.751,99

У заводима за извршење кривичних санкција, у судовима и тужилаштвима

21.134,63

7,00

 

 

За функционере чија се плата, према посебном закону директно или индиректно, одређује према плати државних службеника на положају

18.298,38

 

 

 

За функционере чија се плата, према посебном закону директно или индиректно, одређује према плати судија

31.924,38

 

11

На основу члана 37. став 4. Закона о судијама и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву - плате судија, јавних тужилаца и о заменика јавних тужилаца

31.327,66

На основу чл. 37. став 4. Закона о судијама и чл. 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву - за судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца

33.520,60

7,00

12

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду, плате председника и судија Уставног суда

29.835,87

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду, плате председника и судија Уставног суда

31.924,38

7,00

13

Плате изабраних лица из члана 7. Закона о платама у државним органима и јавним службама, осим за председника Републике, народне посланике, именована, постављена и запослена лица у службама председника Републике и Народне скупштине Републике Србије

9.143,77

Плате изабраних лица из члана 7. Закона о платама у државним органима и јавним службама, осим за председника Републике, народне посланике, именована, постављена и запослена лица у службама председника Републике и Народне скупштине Републике Србије

9.783,83

7,00

14

Плате државних секретара, Генералног секретара Владе, шефова и заменика шефова кабинета председника и потпредседника Владе

2.835,44

Плате државних секретара, Генералног секретара Владе, шефова и заменика шефова кабинета председника и потпредседника Владе

3.033,92

7,00

   

НАПОМЕНА:

   

1) Нето основице, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, за обрачуна и исплату плата се УТВРЂУЈУ СЕ У ЗАКОНУ О БУЏЕТУ за одређену годину (Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/18), ОДНОСНО ЗАКЉУЧЦИМА ВЛАДЕ Републике Србије од 16. јануара 2019. године (Закључак 05 Број: 121-167/2019; 121-163/2019; 121-162/2019-1; 121/165/2019; 121-166/2019; 121-168/2019; 121-164/2019 и 121-161/2019) и то за:  Безбедносно-информативну агенцију; изабрана, постављена лица и запослене у АП и ЈЛС; полицијске службенике у МУП-у; професионалним припадницима ВС; запосленима у ЦРОСО; изабраним лицима у државним органима и јавним службама, генералном секретару Владе...; предшколском образовању, установама културе и социјалне заштите и осталим запосленима чији је оснивач ЈЛС; основно, средње и високо образовање, ученички и студентски стандард, научно-истраживачкој делатности, САНУ, установама здравства, социјалне заштите и културе, ООСО и осталим јавним службама чији је оснивач РС.

   

2) Износ МАКСИМАЛНЕ ПЛАТЕ (зараде), утврђује се сходно одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12) и не може бити већа од износа који се добија множењем највећег коефицијента за положај, утвђеног Законом о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 62/06... 95/18) и основице утврђене Законом о буџету за текућу годину. Максимална плата (зарада) у јавном сектору, у нето износу, „без минулог рада" у 2019. години износи 172.919.61  динара (коефицијент 9 x основица 17.956,35 = 172.919,61 динара). За послове који су у: - рангу IV платне група - 28.819,94 (1,5 x 17.956,53); - рангу V платне група - 23.055,95 (1,2 x 17.956,35); - рангу ВИ платне група - 19.213,29 (1 x 17.956,35).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste