Предложене измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, тако да се половином новембра очекује да ови предлози буду разматрани на седници Скупштине Републике Србије. Предлози се разликују од нацрта, које је предложило надлежно миниситартсво, а могу се преузети на сајту Народне скупштине http://www.parlament.gov.rs/, у делу: Закони у процедури.

   

Разлика у односу на нацрте поменутих закона, односи се на то да је предлозима ових закона предвиђено да се продуже „старе" олакшице за новозапослена лица по чл. 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана и чл. 45. и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (новозапослени од 1. јула 2014. године за које послодавац оставрује право на повраћај плаћеног пореза по одбитку у висини 65%, 70% или 75%, и олакшице од 1. јануара 2016. године, за које послодавац остварује право на повраћај плаћеног пореза по одбитку у висини 75% ако запосли два новозапослена лица), до краја 2020. године, при чему ће бити прописан образац захтева за повраћај плаћеног пореза по одбитку.

   

Исто тако, Предлогом закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, тест самосталности предузетника, односно опорезивање прихода предузетника другим приходом по одредбама члана 85. тачка 17) Закона о порезу на доходак грађана, помера се на 1. март 2020. године, при чему су критеријуми за тестирање самосталности предузетника унапређени.

   

Поред наведеног, новина је да је предложено да се право на паушално опорезивање може признати предузетнику који обавља делатност из области рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, као и послова пореског саветовања. Ово ће се примењивати, уколико се усвоји, за утврђивање паушалног прихода почев за 2020. годину. У складу са тим, предузетници који обављају наведене делатности, уколико су заинтересовани за паушално опорезивање у 2020. години, требало би да прате измену прописа, како би, до 30. новембра 2019. године, поднели захтев за паушално опорезивање за 2020. годину.

   

У вези са предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, говорићемо детаљно на семинару у вези са припремама за састављање финансијских извештаја, који ће се одржати у 14 градова, од 20. до 29. новембра 2019. године. Након усвајања ових измена, у Рачуноводственој пракси биће објављени написи о њиховој примени. 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste