Усвојен сет пореских и других закона

Народна скупштина Републике Србије је у дану за гласање (петак, 6. децембар 2019. године) Седме седнице Другог редовног заседања у 2019. години, усвојила сет пореских и других закона.

 

Закони су објављени у "Сл. гласнику РС" број 86/19 од 6. децембра 2019. године.

           

Усвојени су и објављени следећи закони:

 

- Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (ступа на снагу 14. децембра 2019., а примењује се од 1. јануара 2020. године),

- Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (ступа на снагу 1. јануара 2020.),

- Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара (ступа на снагу 1. јануара 2020.),

- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (ступа на снагу 1. јануара 2020.),

- Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис (ступа на снагу 14. децембра 2019., а примењује се од 1. јануара 2020. године),

- Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама (ступа на снагу 14. децембра 2019.),

- Закон o агенцијском запошљавању (ступа на снагу 14. децембра 2019., а примењује се од 1. марта 2020. године).

 

Детаљније о наведеним законима биће писано у наредном броју „Рачуноводствене праксе" број 24.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste