Усвојен сет измена и допуна закона и нови Закон о јавним набавкама

Народна скупштина Републике Србије је у дану за гласање (понедељак, 23. децембар 2019. године) Девете седнице Другог редовног заседања у 2019. години, усвојила сет измена и допуна закона, као и нови Закон о јавним набавкама

             

Закони су објављени у "Сл. гласнику РС" број 91/19 од 24. децембра 2019. године.

             

Усвојени су и објављени следећи закони:

 

- Закон о јавним набавкама (ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а примењује се од 1. јула 2020. године, осим одредаба чл. 192. и 193. које се примењују од 1. јануара и чл. 128. ст. 2. који се примењује од 1. марта 2020. године)

- Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (ступа на снагу 1. јануара 2020. године, осим одредаба чл. 1, 2, 3, 4, 5. и 6. овог закона, које се примењују од 1. априла 2020. године)

- Закон o изменама и допунама Закона о јавном дугу (ступа на снагу 1. јануара 2020. године)

- Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а одредбе члана 34. овог закона примењују се од 1. јануара 2021. године, а одредбе члана 56. овог закона примењују се од 1. јуна 2020. године)

- Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (ступа на снагу 1. јануара 2020. године)

- Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања (ступа на снагу 1. јануара 2020. године)

- Закон o допунама Закона о Царинској тарифи (ступа на снагу 1. јануара 2020. године,  осим члана 2. који почиње да се примењује протеком рока од шест месеци од дана ступања на снагу)

- Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу (ступа на снагу 1. јануара 2020. године)

- Закон о изменама и допунама Закона о дувану (ступа на снагу 1. јануара 2020. године)

- Закон о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника (ступа на снагу 1. јануара 2020. године)

- Закон о допунама Закона о прекршајима (ступа на снагу 1. јула 2020. године)

- Закон о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности (ступа на снагу и примењује се од 1. јануара 2020. године)

   

Детаљније о наведеним законима (по њиховим предлозима) објављени су написи у „Рачуноводственој пракси" број 1/2020.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste