Усклађени неопорезиви износи пореза на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2020.

У „Сл. гласнику РС" бр. 5/2020 од 22. јануара 2020. године објављени су усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2020. године, објављујемо у наставку.
 

Усклађене динарске неопорезиве износе пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2020. године, објављујемо у наставку:

 

 

 

усклађени динарски неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

 

- помоћ коју у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог, послодавац исплаћује члану његове породице - тачка 9)

69.789

- стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12)

30.570

- накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - тачка 13)

9.970

- накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва - тачка 29)

5.353

- новчана помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца - тачка 30)

13.248

- накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација - тачка 31)

101.900

2) у члану 18. став 1:

 

- накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада - тачка 1)

3.988

- дневница за службено путовање у земљи - тачка 2)

2.394

- накнада превоза на службеном путовању - тачка 5)

6.980

- солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 7)

39.881

- поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића - тачка 8)

9.970

- јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад - тачка 9)

19.939

- помоћ у случају смрти члана породице запосленог - тачка 9а)

69.789

3) у члану 21а став 2:

 

- премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.984

4) у члану 83. став 4:

 

- појединачно остварен добитак - тачка 1)

101.900

5) у члану 85. став 1:

 

- награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца - тачка 11)

13.248


АРХИВА ВЕСТИ

ereste