Самоиницијативно пријављивање прихода оствареног из иностранства

Дана 13. октобра 2020. године, Пореска управа је на својој интернет страници (http://www.purs.gov.rs/) објавила информацију о обавези самоиницијативног пријављивања прихода оствареног из иностранства.

   

Наиме, Пореска управа Републике Србије је на основу расположивих података о уплатама из иностранства и поређењем тих података са поднетим пореским пријавама о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, установила високу стопу непоштовања пореских прописа и идентификовала та  физичка лица.

  

Наведени приходи остварују се по основу пружања разних врста услуга, а најчешће су то услуге развоја софтвера, превођења, држања часова страних језика, промоције, графичког дизајна и друге врсте услуга. Непоштовање пореских прописа установљено је и код физичких лица која приходе остварују на друштвеним мрежама („јутјубери", „инфлуенсери"), интернет клађења и слично, као и код лица која су издавала сопствене непокретности до 30 дана („стан на дан").

   

Пореска управа Републике Србије је позвала сва физичка лица која су пропустила да поднесу пореске пријаве, да пре предузимања било које радње пореског органа у вези учињене радње или пропуста, односно пре отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно то учине, односно  обрачунају порез и доприносе са припадајућом каматом и измире своје законске обавезе, како би избегла прекршајну одговорност.

   

Према најавама из Пореске управе, ова могућност ће бити остављена пореским обвезницима до краја октобра 2020. године.

   

Пореска управа Републике Србије ће наставити континуирано спровођење пореских контрола физичких лица.

   

О пореском третману примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/или из друге државе, Пореска управа је објавила 15. октобра 2020. године објашњење које се може преузети путем следећег линка:

 

https://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_26303/Порески третман.pdf

   

Уколико физичко лице остварује примања по основу рада у или из друге државе дужно је да само обрачуна и уплати порез и припадајуће доприносе на те приходе. Порески обвезник је физичко лице резидент Републике Србије који остварује приходе по основу рада у или из друге државе.

   

Пореска пријава ПП ОПО се подноси у року од З0 дана од дана остваривања прихода, у електронском облику преко портала еПорези, у ком случају је неопходно имати електронски сертификат. За подношење пријаве могу се користити и интернет киосци који постоје у филијалама Пореске управе. Такође, пореска пријава ПП ОПО може се поднети и у писаном облику, непосредно или путем поште.

   

Детаљније о обрачуну пореза и доприноса самоопорезивањем физичког лица као пореског обвезника и подношењу и попуњавању пореске пријаве ПП ОПО писали смо у Рачуноводственој пракси бр. 12-13/20 на стр. 198.

   

У вези са пореским третманом прихода од издавања „стана на дан", такође смо писали у Рачуноводственој пракси бр. 12-13/20 на стр. 22.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste