Захтеви за преузимање обавеза КЈС подносе се у ИСИБ најкасније до 21. децембра

 

Министар финансија, на основу чл. 53. ст. 4, чл. 58. ст. 3. и чл. 96. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), донео је Правилник о измени Правилника о систему извршења буџета Републике Србије („Сл. гласник РС", бр. 151/20), који ступа на снагу 16. децембра 2020. године (наредног дана од дана објављивања).
 

Извршена је само једна измена у Прилогу 3 - Процедура за евидентирање и промену преузетих обавеза и плаћања, у називу Захтев за преузимање обавеза - опште напомене, у ставу 1. речи: „15. децембра" замењују се речима: 21. децембра".
 

Дакле, ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ ГОДИНУ, морају се унети у информациони систем извршења буџета:

–  најкасније до 21. децембра текуће године.

 

 

Ова измена представља „велико" олакшање за све кориснике јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, јер је рок за подношење захтева за преузимање обавеза, за текућу буџетску годину, сада померен за шест дана, односно до 21. децембра текуће године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste