Објављена Одлука о плаћању чланарине Привредној комори Србије у 2021. години

У „Сл. гласнику РС" број 153 дана 21. децембра 2020. године, објављена је Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2021. години (у наставку: Одлука), која ступа на снагу 29. децембра 2020. године, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

   

Када је реч о висини и начину плаћања чланарине Привредној комори Србије за правна лица, она се у односу на 2020. годину није суштински изменила с' тим што се чланарина обрачунава према величини правног лица разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину и пословном приходу оствареном у 2019. години, а не у 2018. години што је и логично и што се уплате чланарина врше са измењеним позивом на број.

   

Општа удружења предузетника и задружни савези плаћаће чланарину Привредној комори Србије у истом износу као и у 2020. години - 1.000,00 РСД месечно.

   

Према чл. 4. Одлуке, који је остао готово исти, чланови Коморе - правна лица плаћају чланарину која се обрачунава према величини правног лица разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину и пословном приходу оствареном у 2019. години, а у складу са законом којим се уређује рачуноводство, на следећи начин:

1. микро правна лица - у месечном износу од 600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;

2. мaла правна лица - у месечном износу од 3.600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;

3. средња правна лица - у месечном износу од 43.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода;

4. велика правна лица - у месечном износу од 160.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода.

  

Према Одлуци, месечна чланарина Комори износи највише 185.000,00 РСД, односно највише у висини 1/12 износа од 0,1% од пословног прихода.

  

Чланови који имају пословни приход мањи од 20 милиона РСД не плаћају део чланарине по основу пословног прихода.

   

Чланарина се уплаћује месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима, на текући рачун Коморе број 205-2238-67 код Комерцијалне банке АД Београд, са ознаком шифре плаћања број 290 и позивом на број: 651 - ПИБ уплатиоца -  2021.

   

Предузетници и задруге, као и чланови који су приступили у чланство Коморе, плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној чланом 4. Одлуке, а у случају да ти чланови не приказују остварен пословни приход у финансијским извештајима, плаћају чланарину у висини од 3.000,00 РСД месечно.

   

Огранци страних правних лица плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној чланом 4. Одлуке.

 

У складу са чл. 11. Одлуке чланови Коморе над којима је отворен стечајни поступак, ослобађају се обавезе плаћања чланарине, почев од дана отварања стечајног поступка до дана закључења, односно обуставе стечајног поступка, док се чланови Коморе над којима је покренут поступак ликвидације, ослобађају обавезе плаћања чланарине, почев од дана покретања поступка ликвидације.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste