Поступак и начин плаћања одложених пореза и доприноса на рате

Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Сл. гласник РС", бр. 54/20 и 60/20, у наставку текста: Уредба) и Закључком у вези са директним давањима и фискалним погодностима привредним субјектима у приватном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 104/20, у наставку текста: Закључак), дата је могућност одлагања доспелости за плаћање јавних прихода на највише 24 једнаке месечне рате без камате.
 

Како сазнајемо, припремљен је предлог уредбе којом ће бити прописан поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса на рате, а који би Влада Републике Србије требала да усвоји на наредној седници.
 

Према предлогу уредбе о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса, одлагање плаћања пореза и доприноса на месечне рате врши се без спровођења посебног поступка. То значи да привредни субјекти неће имати обавезу достављања било каквог захтева за одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса, већ ће се одлагање вршити по аутоматизму.
 

Предложено је да се плаћање одложених обавеза према Уредби и Закључку (обавезе које доспевају 4. и 5. јануара 2021. године) врши на следећи начин:
 

•1)     укупан износ доспелих обавеза по основу пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личне зараде предузетника, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, с тим да ће прва рата доспети 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата сваког 10. у месецима који следе. Месечна рата не сме бити мања од 1.000 динара;
 

•2)     укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза на добит правних лица, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време одлагања плаћања тих обавеза, с тим да ће прва рата доспети 10. у следећем месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава  пореза на добит правних лица за 2020. годину (на пример, ако ће привредни субјект поднети коначну пореску пријаву ПДП за 2020. годину у мају 2021. године, прву рату почиње да плаћа 10. јуна 2021. године), односно за порески период који започиње у 2020. години, а свака наредна рата доспети 10. у месецима који следе. Изузетно, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске који ће коначну пореску пријаву поднети до 31. јануара 2021. године, а чији се порески период завршава у 2020. години, прва рата ће доспети 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата 10. у месецима који следе. Месечна рата не сме бити мања од 2.000 динара;
 

•3)     укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да ће прва рата доспети 10. у следећем месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину (на пример, ако ће коначну пореску пријаву ППДГ-1С за 2020. годину, предузетник поднети у априлу 2021. године, прва рата ће доспети за плаћање 10. маја 2021. година), а свака наредна рата 10. у месецима који следе. Месечна рата не сме бити мања од 1.000 динара;
 

•4)     укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на паушални приход од самосталне делатности одлаже се на 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да ће прва рата доспети 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата 10. у месецима који следе. Месечна рата не сме бити мања од 1.000 динара.
 

Предвиђено је да ће привредни субјекти имати могућност да, пре истека наведеног периода, у целости плате дуговани порез и доприносе који су предмет одлагања плаћања. Ова могућност ће важити за све привредне субјекте.
 

Право на одлагање плаћања пореза на добит правних лица и пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности, привредни субјект неће имати уколико не поднесе у року коначну пореску пријаву пореза на добит, односно пореза на приход од самосталне делатности за 2020. годину.
 

Предвиђено је да привредни субјект може да изгуби право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса који су предмет одлагања, уколико не буде измиривао рате у роковима који су прописаним уредбом (рокове смо навели под тач. 1) до 4)).
 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste