Одложен је рок за примену усклађених динарских износа акциза објављених у „Сл. гласнику РС“, бр. 5/20

У „Сл. гласнику РС", бр. 7/20 од 29.01.2020. објављена је измена везана за усклађене динарске износе акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години.

   

Измена се односи на одлагање рока примене усклађених динарских износа акциза из тачке 1. и 3. који су објављени у „Сл. гласнику РС", бр. 5/20, па се исте примењују од 1. јуна 2020. а не од 1. фебруара 2020. године, како је било прописано.

   

О усклађеним динарским износима акциза писали смо у броју 5-6/20 стр. 294 где смо навели да се ови износи примењују од 1. фебруара 2020. тако да ову исправку треба узети у обзир.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste