Донета је Уредба о организовању рада послодавца за време ванредног стања

У «Сл. гласнику РС», бр. 31/20, објављена је Уредба о организовању рада за време ванредног стања, која је ступила на снагу 16. марта 2020. године. Овом уредбом уређује се посебан начин и организација рада послодаваца на територији Републике Србије за време ванредног стања.

   

За време ванредног стања послодавац је дужан да омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у складу са општим актом и уговором о раду (у вези са радом ван просторија послодавца писали у РП бр. 18-19/19, страна 81).

   

Ако општим актом и уговором о раду није предвиђен овакав начин рада, послодавац може решењем омогућити запосленом обављање послова ван просторија послодавца, уколико му то организациони услови дозвољавају.

   

У овом случају, решење обавезно садржи:

 

1) трајање радног времена;

2) начин вршења надзора над радом запосленог.

   

Послодавац је дужан да води евиденцију о запосленима који обављају рад ван просторија послодавца.

   

Послодавац чија је природа делатности таква да није могуће организовати рад на даљину и рад од куће, неoпходно је да своје пословање усклади са условима ванредног стања и то:

   

- да, уколико је то могуће и не изискује додатна средства, организује рад у сменама, како би што мањи број запослених и свих других радно ангажованих лица рад обављао истовремено у једној просторији,

- омогући одржавање свих пословних састанака електронским, односно другим одговарајућим путем (видео линк, видео позив и др.),

- одложи службена путовања у земљи и иностранству, у складу са одлуком надлежног органа о забрани, односно привременом ограничењу уласка и кретања.

   

Послодавац је дужан да у циљу осигурања заштите и здравља запослених, радно ангажованих и странака обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.

   

За запослене и радно ангажоване, који су у непосредном контакту са странкама или деле радни простор са више лица, потребно је обезбедити довољне количине заштитне опреме у складу са посебним прописима.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste