Народна банка Србије донела одлуке о застоју (мораторијуму) у отплати обавеза - кредита /лизинга

Народна банка Србије (НБС) је, у циљу очувања стабилности финансијског система у условима пандемије изазване COVID-19, донела одлуке којима се уређују мере и активности које је банка/давалац лизинга дужна да примени због могућности суочавања са тешкоћама у отплати обавеза дужника/прималаца лизинга, и то:

  

- Одлуку о привременим мерама за очување стабилности финансијског система;

- Одлуку о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система.

   

Наведене одлуке су објављене у „Сл. гласнику РС" број 33 дана 17. марта 2020. године, а ступају на снагу 18. марта 2020. године.

 

Претходно наведене одлуке су у скоро свему идентичне, с' тим што се једна односи на банке а друга на лизинг куће, због чега је у наставку дато обједињено објашњење за обе одлуке.    

Банка/давалац лизинга је дужна да дужницима (физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима) односно примаоцима лизинга понуди застој у отплати обавеза (мораторијум) у року од три дана од дана ступања на снагу ових одлука - до 21. марта 2020. године.

   

Банка/давалац лизинга је дужна да обавештење о понуди објави на својој интернет презентацији, чиме се сматра да је понуда достављена свим дужницима/примаоцима лизинга.

   

Уколико дужник/прималац лизинга у року од 10 дана од дана објављивања обавештења не одбије понуду за застој у отплати обавеза, сматраће се да је ту понуду прихватио.

   

Мораторијум (застој у отплати обавеза) производи правно дејство истеком рока за достављање понуде дужницима/примаоцима лизинга за застој у отплати обавеза, тачније од 21. марта 2020. године.

   

Мораторијум (застој у отплати обавеза) не може бити краћи од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије.

   

Банкаавалац лизинга може дужницима/примаоцима лизинга понудити и друге олакшице у вези са отплатом потраживања.

   

Током трајања ванредног стања које је уведено због пандемије банка/давалац лизинга не обрачунава затезну камату на доспело а неизмирено потраживање и не покреће поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику/примаоцу лизинга, односно не предузима друге правне радње у циљу наплате потраживања од дужника/примаоца лизинга.

   

Банке односно даваоци лизинга су дужни да унутрашњим актима уреде:

 

- овлашћења и одговорности у процесу спровођења мера и активности из ових одлука;

- систем праћења и извештавања у банци/даваоцу лизинга и извештавања Народне банке Србије о активностима и мерама из ових одлука и резултатима у вези са њиховом применом;

- врсте других олакшица у вези са отплатом дуговања, као и услове за њихову примену;

- поступак комуникације са дужницима/примаоцима лизинга у смислу ових одлука.

            

Банке односно даваоци лизинга су дужни да наведене акте доставе Народној банци Србије одмах по њиховом усвајању.

  

Према томе, дужници-отплатиоци кредита и примаоци лизинга који не желе да прихвате застој у отплати обавеза морају одбити понуду за застој у отплати јер ће се у супротном, уколико не одбију понуду, сматрати да су прихватили понуду за застој у отплати обавеза према банкама односно даваоцима лизинга.

 

Дакле, дужници-отплатиоци кредита и примаоци лизинга који желе да наставе са редовном отплатом својих обавеза морају се о томе децидно изјаснити и обавестити банку односно лизинг кућу.

   

У вези са практичном применом прописа о мораторијуму, Народна банка Србије је на својој интернет страници (https://nbs.rs/internet/cirilica/15/mediji/vesti/20200319.html) објавила одговарајуће објашњење са репрезентативним примерима за готовинске и стамбене кредите на које је примењена Одлука о привременим мерама за очување стабилности финансијског система.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste