Обустава рада са странкама путем шалтера

Влада РС је 16. марта 2020. године донела Закључак 05 број 53-2630/2020, који је објављен у „Сл. гласнику РС" број 35 дана 18. марта 2020. године а којим се у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

   

Наведене институције су обавезне да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

   

Од обуставе рада са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) изузети су Министарство финансија - Управа царина и ЈП „Пошта Србије" и поједини шалтери Министарства финансија - Пореске управе и Управе за трезор и ЈП „Електропривреда Србије". Министарство финансија - Пореска управа и Управа за трезор и ЈП „Електропривреда Србије" у обавези су да обавесте грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.

   

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

   

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Горе наведене Институције су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

   

Такође, указујемо да је на интернет страници Управе за трезор (http://www.trezor.gov.rs/) објављена информација, којом Управа за трезор обавештава да се због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије и спречавања ширења заразне болести COVID-19, шалтерски послови Управе за трезор неће се обављати у шалтер салама експозитура Управе за трезор до даљњег.

   

У оквиру следећег линка је дат списак филијала Управе за трезор где ће се шалтерски послови несметано обављати, у складу са прописима:

 

https://www.trezor.gov.rs/files/news/Šalter sale - Obaveštenje.pdf

    

Пореска управа је, такође, изменила начин рада и комуницирања за време ванредног стања и објавила саошпштење у вези са наведеним. Пореска управа РС обавештава пореске обвезнике да ће за време трајања ванредног стања, а у циљу безбедоносно-здравствене заштите грађана и у складу са препорукама и мерама које спроводи Влада Републике Србије, важити измењен начин рада и комуницирања између пореских обвезника и Пореске управе.

   

Наиме, Пореска управа Републике Србије саветује коришћење електронских сервиса еПорези, затим електронског начина комуницирања путем мејла, као и коришћење услуга Контакт центра уместо посета организационим јединицама Пореске управе.

   

Електронски сервиси еПорези радиће несметано и у наредном периоду. Несметано ће моћи да се  предају електронски потписани обрасци пореских пријава, прати статус послатих пријава, има увид у стање на рачунима и добију е-уверења.

 

Пореска управа Републике Србије омогућила је електронски начин комуникације са пореским обвезницима отворивши посебне мејл адресе за пријем поднесака електронским путем. Спискови електронских адреса за пријем поднесака електронским путем објављени су на сајту Пореске управе и видно истакнути у форми обавештења на објектима свих организационих јединица Пореске управе.

 

За непосредан пријем поднесака, уколико за тим постоји потреба, радиће четири писарнице Пореске управе Републике Србије и то:

  

§ Београд (Писарница Пореске управе у Београду, ул. Деспота Стефана 118);

§ Нови Сад (Писарница Пореске управе у Новом Саду, ул. Модене 7);
§ Крагујевац (Писарница Пореске управе у Крагујевцу, 27. марта 14) и
§ Ниш (Писарница Пореске управе у Нишу, ул. Николе Пашића 24).

  

Појачан је и рад Контакт центра, коме се грађани могу обратити радним даном од 8:00 до 18:00 часова за све информације у надлежности Пореске управе Републике Србије на бројеве телефона:

 

0700-700 007

 

011-33 10 111

   

Информације о свим евентуалним накнадним изменама објављиваће се редовно и на сајту Пореске управе http://www.purs.gov.rs/.

 

У складу са Закључком Владе РС, Агенција за привредне регистре (АПР) обуставила је рад са странкама путем непосредног контакта, односно на шалтерима Агенције, до дана престанка ванредног стања, или до доношења другог акта Владе Републике Србије.

Према Саопштењу АПР објављеном на интернет страници http://www.apr.gov.rs/, Агенција је обезбедила несметани наставак обављања послова из своје надлежности, уз поштовање свих законских рокова за одлучивање.

Корисницима су и даље на располагању следећи еСервиси АПР-а: еРегистрација оснивања једночланог и вишечланог ДОО, еРегистрација оснивања предузетника, еГрађевинске дозволе, еДостављање финансијских извештаја и Централна евиденција стварних власника.

Све остале регистрационе пријаве, документација и захтеви треба да се шаљу у папирној форми, путем поштанских оператора, као и до сада. Прописани обрасци су објављени на интернет страници Агенције, у одељку Регистри, на линку Обрасци, али АПР, такође, прима и поднеске грађана у слободној форми, у писаном облику из којих се недвосмислено види разлог подношења захтева.

Најтачније и најажурније информације о процедурама и документацији потребној за регистрацију, као и обрасци регистрационих пријава, модели аката и накнаде објављени су на сајту Агенције, где се може пратити и ток пријема и обраде сваког појединачног предмета, путем странице Претраге - Претраге података о примљеним пријавама и жалбама.

Питања се могу постављати Инфо центру путем телефона 011 20 23 350 и 011 33 07 865, као и електронске поште info@apr.gov.rs.

Грађани могу потражити одговоре на питања и путем телефона организационих јединица (ОЈ) Агенције.

Техничка питања, у вези еСервиса и рада апликација у ИТ систему АПР-а, могу се постављати Сервис деску путем телефона 011 20 20 293 и електронске поште sd@apr.gov.rs. Како је обустављен рад са странкама и у архиви АПР-а у Раковици, неопходне информације о архивској документацији се могу добити позивом на бројеве 011 333 1 434 и 011 330 7 912, или путем електронске поште arhiv@apr.gov.rs.

Правна помоћ ће се пружати електронским путем, а електронске адресе свих регистара, којима се упућују питања, објављене су на страници Контакти.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste