Радноправни статус запослених старијих од 65 година живота након увођења забране кретања

У „Сл. гласнику РС", бр. 35/20, објављена је Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије (у наставку текста: Наредба), у циљу сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести. Наредба је ступила на снагу 18. марта 2020. године, а њом се забрањује кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:


1) лицима са навршених 65 и више година живота - у насељеним местима преко 5000 становника;
2) лицима са навршених 70 и више година живота - у насељеним местима до 5000 становника.
 

Наредбом је уведена и забрана свим  лицима за излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 20 до 05 часова.

 
Наведене забране се не односе на:

 
1) здравствене раднике - са лиценцом;
2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;
3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.
 

Забрана кретања лицима старијим од 65, односно 70 година живота, као и забрана кретања а свим лицима у времену од 20 до 05 часова, не односи се на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.


Непоштовање прописаних забрана казниће се у складу са Кривичним закоником.


Доношење ове Наредбе, показало је да у Републици Србији постоји велики број лица старијих од 65 година који су у радном односу, а који су, ступањем на снагу Наредбе, онемогућени да дођу на посао. Ради се углавном о лицима која су корисници старосне, односно превремене старосне пензије, а који су поново, као пензионери, засновали радни однос. Постоји и одређени број запослених који имају преко 65 година живота, који још увек раде и нису отишли у пензију.
 

Лица старија од 65 година имају потпуну забрану кретања од 18 марта 2020. године, што значи да, уколико су запослени, не могу долазити на посао. Ова лица, као и остали запослени, могу радити од куће, ако је то, због природе посла могуће организовати. У овом случају, запослени старији од 65 година живота примају пуну плату (100% зараде), као и да раде у седишту послодавца.
 

Уколико због природе посла, није могуће да лице старије од 65 година живота ради од куће, могуће је да се запосленом изда решење о престанку радног односа у складу са одредбама члана 175. став 1. тачка 2) Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/05, ... и 95/18), јер је овим одредбама прописано да запосленом радни однос престаје када запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не договоре.
 

Радни однос лицу старијем од 65 година живота може и споразумно престати, што је у неким случајевима боља опција од претходне, ако постоји обострана сагласност, у складу са одредбама члана 175, став 1. тачка 3) Закона о раду.
По окончању забране кретања лицима старијим од 65 година живота, послодавац и запослени могу поново закључити уговор о раду, тако да лице старије од 65 година живота може поново засновати радни однос код послодавца и наставити да ради, без обзира на то да ли је корисник старосне, однсоно превремене старосне пензије.


У принципу, постоји и могућност да се запослени старији од 65 година живота упути на принудни одмор и да му се за то време, у складу са одредбама члана 116. Закона о раду, исплаћује накнада зараде у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, али не мање од минималне зараде.


Поред наведеног, на захтев запосленог, послодавац у складу са општим актом може упутити запосленог на неплаћено одсуство. За време трајања неплаћеног одсуства права и обавезе из радног односа мирују, а запослени задржава право да се у року назначеном у решењу након завршетка неплаћеног одсуства врати на рад. Послодавац одјављује запосленог са осигурања и за време коришћења неплаћеног одсуства нема обавезе плаћања доприноса (као ни пореза), нити исплате било ког примања том лицу.

   

На крају треба истаћи, да се забрана кретања не односи на здравствене раднике - са лиценцом, који су старији од 65 година живота, што значи да ова лица могу и даље да раде као запослена лица, без икаквог ограничења.

   

Уколико послодавац има закључен уговор о привременим и повременим пословима са лицем старијим од 65 година живота, тај уговор се може раскинути због забране кретања овом лицу или се може наставити, ако ће то лице радити од куће.
Уколико лице старије од 65 година живота има предузетничку радњу, има следеће могућности:

 

- да настави да ради од куће, ако је то због природе делатности могуће,

- да именује пословођу, преко којег ће радња наставити да ради, за време док је уведена забрана кретања предузетнику, као лицу старијем од 65 година живота, или

- да привремено затвори радњу, док траје забрана кретања лицима старијим од 65 година живота.

  

Намоњемо да предузетник не може привремено затворити радњу док има запослене раднике.

 

Запосленима прво мора престати радни однос (споразумно без отпремнине или као технолошки вишак уз исплату отпремнине), након чега се радња може привремено затворити. Међутим, проблем је у ситуацијама када предузетник има запослену која је на одржавању трудноће или на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и одсуству са рада ради посебне неге детета, јер у овом случају запосленој не може престати радни однос, у складу са одредбама члана 187. Закона о раду.


Предузетник, у новонасталој ситуацји, када је уведено ванредно стање и забрана кретања лицима старијим од 65 година живота, има могућност и да трајно затвори радњу. У овом случају, ако има запослене раднике, њима престаје радни однос због престанка рада послодавца, сагласно одредбама члана 176. став 1. тачка 5) Закона о раду, без права на отпремнину.
 

Подсећамо да у свим случајевима престанка радног односа запосленом (било да је у питању лице старије од 65 година живота или неко друго запослено лице), као и у случају раскида уговора о привременим и повременим пословима, послодавац има обавезу да изврши одјаву запосленог са осигурања у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, у року од три дана од дана престанка радног односа.

    

Обавештавамо читаоце да ћемо на сајту и даље редовно објављивати вести везане за ванредну ситуацију.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste