Издавање дозволе предузећима за кретање запослених у време полицијског часа (од 20 до 05 часова)

Министарство привреде је на својој интернет страници (https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/) објавило саопштење и инструкцију привредним субјектима у вези са поступком издавања дозвола за кретање запослених у времену од 20 до 05 часова.

   

У Инструкцији Министарства привреде број 023-00-188/2020-09 од 19. марта 2020. године, наведено је да у складу са Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Сл. гласник РС", број 34/20), дозволе за кретање у времену од 20 до 05 часова (у наставку: дозвола) издаје Министарство унутрашњих послова.

   

Захтев за издавање дозволе подноси се на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова (МУП), електронским путем, преко Министарства привреде, на електронску адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs.

   

Jавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде на електронску адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs

   

Jавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу на адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .

   

Образац се може преузети са интернет странице Министарства привреде, на линку https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

            

Према наводима из Инструкције, уколико се дозвола за кретање тражи за лица са навршених 65 и више година живота, захтев се подноси у одвојеној, посебној табели уз додатно образложење разлога за њихово радно ангажовање. Подносилац захтева за издавање дозволе за кретање лица са навршених 65 и више година живота преузима пуну одговорност за могуће последице њиховог ангажовања.

   

Министарство привреде ће упућивати захтеве МУП-у који ће давати сагласност, а послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази на списку за издавање дозволе, изда радни налог за сваки појединачни излазак, у периоду од 20 до пет часова. Појединачни радни налог се издаје на дневном нивоу на меморандуму привредног субјекта, са потписом одговорног лица и садржи следеће податке: име и презиме, ЈМБГ, датум и временски период (од до) када је ангажован, односно када је кретање неопходно, као и разлоге који оправдавају неопходност кретања.

   

Сви законски (статутарни) заступници и предузетници (односно пословође којима је поверено пословођење) лично, материјално и кривично одговорни за истинитост и тачност састављених и достављених спискова запослених и радних налога.

   

Министарство привреде је напоменуло да ће припадници МУП-а Републике Србије, у складу са својим законским овлашћењима, вршити провере и легитимисање запослених лица са списка, приликом контроле њиховог кретања у времену од 20 до 05 часова. Они за које се утврди да нису стварно запослени у привредном субјекту и да нису на радном задатку, односно да не поседују одговарајући радни налог, биће предузимане прописане санкције.

   

Заступници и предузетници се обавезују да запосленима који су од надлежног органа добили сагласност за кретање издају радни налог или други одговарајући документ из кога ће се утврдити датум рада и природа посла, како би се избегле, односно унапред отклониле, могуће нејасноће и неспоразуми.

   

Табела: https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PolicijskiCas.xls

   

Инструкција: https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/SKMBT_22320031915200.pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste