Пореске олакшице (мере) за време ванредног стања

На интернет страници Владе Републике Србије (http://www.srbija.gov.rs/) објављена је информација да је Влада Републике Србије на данашњој седници (20. март 2020. године) усвојила Уредбу о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

   

Уредба је објављена у „Сл. гласнику РС" број 38 (20. март 2020. године) и ступила на снагу даном објављивања - 20. марта 2020. године.

   

У складу са чл. 2. Уредбе, према пореским обвезницима - правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза (имају потписан Споразум о одлагању пореског дуга са Пореском управом) у смислу одредаба чл. 73 - 74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/02, ... , 86/19 - у даљем тексту: ЗПППА), за време ванредног стања неће се предузимати мере прописане чланом 74. ст. 7- 9. ЗПППА почев од рате која је доспевала у марту 2020. године. Пореска управа неће за време ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате истог спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата у смислу чл. 75. и 76. ЗПППА.

   

Наредним чл. 3. Уредбе, прописано је да пореским обвезницима - правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије. Дакле, за време ванредног стања камата се неће увећавати за 10 процентних поена, као што је прописано чл. 75. ЗПППА.

   

Према томе, за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања обрачунаваће се и плаћати камата по стопи која тренутно износи 1,75%, а не 11,75%, као што је прописано чл. 75. ЗПППА.

   

Како је наведено у Информацији на сајту Владе Републике Србије, министар финансија Синиша Мали рекао je да је ово једна у низу економских мера које Влада доноси након што се поменути вирус појавио у Републици Србији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste