Обавештење о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима ЈН за време ванредног стања

На званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављено је Обавештење о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за време ванредног стања проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19, у којем се истиче да:


   подношење поднесака треба вршити искључиво путем поште;


   документација која се прослеђује, овом органу ради одлучивања, доставља се искључиво у фотокопијама.

 

У наставку преносимо, интегрални текст овог обавештења.

   

"Имајући у виду да је на територији Републике Србије проглашено ванредно стање (Одлука о проглашењу ванредног стања објављена је у "Сл. гласнику РС", бр. 29/2020), обавештавамо заинтересована лица да је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (даље: Републичка комисија) ускладила свој рад, а на основу Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 31/2020) и Одлуке о организацији рада Републичке комисије за време ванредног стања бр. 130-01-6/2020 од 17.3.2020. године, све у циљу да се обезбеди континуитет у обављању свих послова из законом утврђених надлежности овог органа.
 

У вези са тим, указујемо свим заинтересованим лицима да је Управа за заједничке послове републичких органа, која за потребе Републичке комисије обавља послове писарнице, објавила обавештење о раду писарница републичких органа управе за време ванредног стања, према којем је непосредно подношење поднесака забрањено, https://www.uzzpro.gov.rs/index.html
 

У складу са наведеним, подношење писмена која су упућена Републичкој комисији преко писарнице Управе за заједничке послове републичких орагана, на адреси Немањина 22-26, Београд, може се обављати коришћењем поштанских услуга.
 

Како би се обезбедило доследно поштовање свих општих, посебних и ванредних мера које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, а у циљу осигурања заштите и здравља запослених и странака, Републичка комисија обавештава наручиоце да је неопходно да документацију коју прослеђују овом органу ради одлучивања, достављају искључиво у фотокопијама, како не би било потребно вршити повраћај/непосредно преузимање од стране наручиоца.

   

Оригинална документација из поступка јавне набавке достављаће се искључиво на основу посебног захтева Републичке комисије, уколико је исто неопходно за поступање.


Напомињемо да се у складу са одредбама ЗЈН захтев за заштиту права подноси наручиоцу, а да се Републичкој комисији доставља копија захтева.


Обавештавамо сва заинтересована лица да су у сврху контакта са Републичком комисијом и даље доступни телефонски број 011/2060-902 и и-мејл адреса republicka.komisija@kjn.gov.rs, као и телефонски број 011/2060-912.
  

Уколико у наредном периоду евентуално дође до промена у организацији рада Републичке комисије, о истом ће благовремено бити објављено обавештење на интернет страници овог органа. 
 

Захваљујемо на разумевању."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste