Корисници јавних средстава, за време ванредног стања могу задржати лица ангажована изнад 10% од укупног броја запослених

Влада је, на основу члана 27е став 38. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), донела Уредбу о допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 50/20), која је ступила на снагу 4. априла 2020. године (наредног дана од дана објављивања).

   

У члану 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19 - у наставку: Уредба),

   

после става 5. додат је став 6, који гласи:

   

Изузетно од става 1. овог члана, за време трајања ванредног стања - проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС", брoj 29/20), корисници јавних средстава могу да без сагласности Комисије број лица запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама задрже на нивоу од 15. марта 2020. године."

 

 

Дакле, за време трајањa ванредног стања, које је "проглашено" 15. марта 2020. године у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/20), корисници јавних средстава могу (сва) лица за која су добили сагласност комисије, да одређена лица могу ангажовати до одређеног времена, да задрже на, том претходно одобреном, нивоу од 15. марта 2020. године, и то за лица:

 

- запослена на одређено време због повећаног обима посла,

- ангажована по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим
   пословима
, преко омладинске и студентске задруге и

- ангажована по другим основама.

 

 

У вези са претходним подсећамо да је чл. 8. Уредбе прописано да:

 

У погледу давања сагласности да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код одређеног корисника јавних средстава буде већи од 10% од укупног броја запослених код тог корисника, сходно се примењују одредбе чл. 3-7. ове уредбе, с тим да дата сагласност важи за период који, на образложен предлог надлежног органа, одреди Комисија".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste