Објављене су измене и допуне Обрасца ПБ-2

У „Сл. гласнику РС", бр. 52/20, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (у наставку текста: Правилник). Правилник ступа на снагу 8. априла 2020. године, а њиме су прописани нови Обрасци ПБ-2, СУ-1 и ПК-2.

   

Правилник се  примењује на обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години. Очекује се објављивање и измена и допуна пореске пријаве ППДГ-1С, а у оквиру тога и нови обрасци ОА и ПОА.

   

Измене и допуне Обрасца ПБ-2, односе се на прецизирање података који се уносе у одређене позиције овог обрасца (нису прописане нове позиције), и то:

   

1)         под ред. бр. 21. и 22. Обрасца ПБ-2, уноси се укупан износ амортизације исказан у финансијским извештајима, као и износ амортизације који се признаје за пореске сврхе у складу са чл. 10. и 10б Закона о порезу на добит правних лица;

   

2)         под редним бројем 35. Обрасца ПБ-2, уносе се расходи по основу обезвређења имовине који се признају у пореском периоду за који се подноси порески биланс, а у коме је та имовина отуђена, употребљена или је дошло до оштећења те имовине услед више силе, као и износ укупних трошкова истраживања и развоја који су исказани у закључку документације коју обвезник прилаже уз порески биланс у складу са чланом 5. Правилника о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу („Сл. гласник РС", број 50/19);

   

3)         под редним бројем 43. Обрасца ПБ-2, уноси се износ квалификованог прихода, који у складу са чланом 25б Закона о порезу на добит правних лица не улази у основицу за опорезивање, а који је исказан на редном броју 5. Обрасца ОКП, који је прописан Правилником о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица, који образац се не подноси уз порески биланс;

   

4)         код позиција под ред. бр. 55. и 56. Обрасца ПБ-2, прецизирано је да се уносе укупни капитални добици и губици текуће године, који се утврђују у складу са чланом 35. Закона, а у вези са чл. 27-29. Закона о порезу на добит правних лица, а у пореску основицу се укључују у складу са чланом 30. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица.

   

5)         у Обрасцу ПБ-2, извршено је одговарајуће кориговање позиција, јер је брисана позиција 26 - Расходи за рекламу и пропаганду, имајући у виду да се ови издаци признају као расход у пореском билансу у укупном износу. У том смислу, издаци са позиције 23, подељени су на две позиције: 23 - Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине, давања учињена установама, односно пружаоцима услуга социјалне заштите и 24 - Издаци за хуманитарну помоћ за отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације, који су учињени Републици, аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе, док су Издаци за улагања у области културе померени на позицију 25, а Чланарине коморама, савезима и удружењима на позицију 26. 

Напомињемо да је рок за предају пореске пријаве ППДГ-1С (уз ову пореску пријаву достављају се Обрасци ПБ-2, СУ-1 и ПК-2, а биће омогућено и достављање нових образаца ОА ои ПОА), остао не промењен - 15. април 2020. године и да нема наговештаја да ће доћи до промене овог рока.
 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste