Измене и допуне Правилника којим је прописан образац ППДГ-1С

У „Сл. гласнику РС", бр. 53/20, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности, који ступа на снагу 10. априла 2020. године, а примењује се на обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.
  

Подсећамо да је Правилником о пореској пријави з6а утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Сл. гласник РС", бр. 101/16 и 7/17), прописан Образац ППДГ-1С, који се, са прилозима, доставља искључиво електронским путем, до 15. априла 2020. године.


Изменама овог правилника, није промењен Образац ППДГ-1С, али су прописани нови Обрасци ПОА (за обрачун пореске амортизације средстава набављених од 1. јануара 2019. године) и ОКП (за обрачун кавлификованог приохода). Образац ОА није промењен.

 

Правилником је прописано да се Обрасци ПОА и ОКП не подносе уз пореску пријаву ни у електронском, ни у папирном облику.

  
Иако нема суштинских измена код пореске пријаве ППДГ-1С, очекује се да Пореска управа омогући достављање ове пореске пријаве са измењеним обрасцем ПБ-2.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste