Уредбa о поступку за издавање дужничких хартија од вредности

Влада Републике Србије је, уз супотпис председника Републике Србије, донела Уредбу о поступку за издавање дужничких хартија од вредности (даље у тексту: Уредба), која је објављена у „Сл. гласнику РС", бр. 54/20 од 10.4.2020. године, и која је ступила на снагу даном објављивања.

   

Уредбом се уређује поједностављени поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије. Појмови дужничке хартије од вредности, издавалац и проспект, у смислу Уредбе, имају значења одређена законом којим се уређује тржиште капитала.

   

Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) одобрава објављивање проспекта који се односи на дужничке хартије од вредности у складу са законом којим се уређује тржиште капитала и подзаконским актима донетим на основу тог закона, којима се уређује садржина захтева и документација за одобрење објављивања проспекта, као и форма, минимална садржина информација које треба укључити у проспект и оглашавање у вези са проспектом, осим уколико је Уредбом другачије прописано.

   

Проспект који се односи на дужничке хартије од вредности се саставља као јединствени проспект чија су форма и минимална садржина уређени подзаконским актом Комисије. Проспект не садржи скраћени проспект.

   

Информације о издаваоцу из проспекта, под условом да су доступне у јавним регистрима, односно на интернет страници издаваоца, као и информације које се односе на финансијске и ревизорске извештаје издаваоца, могу се у проспекту приказати упућивањем, односно директним линковањем. У овом случају, проспект садржи списак свих докумената у којима су садржане наведене информације, са јасном назнаком у ком делу појединог документа се налази конкретна информација и на којој интернет страници и делу интернет странице је документ доступан у електронској форми.

   

Саставни делови проспекта су последњи редован годишњи финансијски извештај са извештајем ревизора издаваоца, као и годишњи извештај о пословању менаџмента уколико је издавалац дужан да га сачини.

   

Саставни део проспекта је и последњи консолидовани годишњи финансијски извештај када је издавалац обавезан да га изради у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

   

У случају да се последњи редован годишњи финансијски извештај издаваоца односи на период од 200 дана пре него што је захтев за одобрење објављивања проспекта поднет Комисији, издавалац није дужан да сачини и прикаже полугодишњи финансијски извештај.

   

Уз захтев за одобрење објављивања проспекта издавалац није дужан да поднесе документацију која је јавно доступна у јавним регистрима.

   

Издавалац који успешно изврши јавну понуду дужничких хартија од вредности у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија стиче својство јавног друштва у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, уколико то својство није имао раније и задржава га у периоду трајања дужничке хартије од вредности.

   

У случају да је издавалац акционарско друштво, стицањем својства јавног друштва за њега не настаје обавеза укључивања акција у трговање на регулисано тржиште, односно МТП у Републици Србији.

   

Комисија доноси решење о одобрењу објављивања проспекта у року од десет радних дана од дана пријема уредног захтева.

   

У циљу спровођења Уредбе, Комисија ће, најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, прописати поједностављену форму и минималну садржину информација које треба укључити у проспект који се односи на дужничке хартије од вредности.

   

Уредба ће се примењивати у свим случајевима када је привредно друштво донело одлуку о издавању дужничких хартија од вредности, за време ванредног стања у Републици Србији уведеног због опасности од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, односно у року 180 дана од дана престанка ванредног стања у Републици Србији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste