Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19

Влада Републике Србије је донела Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 (даље у тексту: Уредба), која је објављена у „Сл. гласнику РС", бр. 54/20 од 10.4.2020. године, и која је ступила на снагу даном објављивања, а важиће до 1. јула 2021. године.

   

Уредбом се ближе уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи ради отклањања штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19.

   

Државна помоћ која се додељује ради отклањања штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 у складу са условима и критеријумима прописаним овом уредбом је усклађена државна помоћ у смислу члана 5. став 1. Закона о контроли државне помоћи.


1.    Критеријуми усклађености

 

Оправдани трошкови за доделу државне помоћи за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 представљају стварни губитак настао као директна последица епидемије заразне болести COVID-19.

   

Оправдани трошкови умањују се за износ предујма даваоца државне помоћи, осигурања пословања или других накнада (по основу добијених арбитража, спорова, поступака и сл. у вези са епидемијом заразне болести COVID-19).

   

Државна помоћ додељује се највише до износа којим учесник на тржишту покрива оправдане трошкове, односно до 100% оправданих трошкова.

   

Корисник државне помоћи дужан је да врати износ који прелази процењену вредност оправданих трошкова, без обзира на разлоге услед којих је дошло до прекомерне државне помоћи.

   

Ако корисник не врати износ прекомерне државне помоћи, последњи давалац је дужан да наложи повраћај износа који прелази процењену вредност оправданих трошкова.

   

Одлуку о оправданости и потреби доделе државне помоћи за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 доноси давалац.

   
2.   
Услови усклађености државне помоћи

   

Државна помоћ за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 може да се додели оним учесницима на тржишту ако на јасан и недвосмислен начин докажу узрочно-последичну везу стварног губитка и епидемије заразне болести COVID-19, при чему:

           1) укупна висина помоћи не прелази износ потребан за покривање оправданих трошкова;

          2) ако се државна помоћ додељује на основу шеме одређује се период важења мере, укупан буџет, инструмент помоћи, интензитет и корисници (процењени број корисника, сектор привреде и друге релевантне информације);

          3) стварни губитак није настао као последица непоштовања позитивних прописа за време епидемије заразне болести COVID-19 односно такви трошкови би настали без обзира на епидемију заразне болести COVID-19;

          4) корисник није директно одговоран за настанак односно није грубом непажњом или свесно допринео стварном губитку.

   

Пре доделе државне помоћи, давалац је дужан да од корисника затражи:

          1) извештај независног проценитеља, који обавезно садржи процењени износ и врсте трошкова, везу са епидемијом заразне болести COVID-19, референтан период настанка стварних губитака из извештаја и друге податке који су од значаја за оцену даваоца;

          2) информацију о постојању осигурања пословања или спорова и других поступака који могу бити од значаја за утврђивање оправданог трошка;

          3) изјаву да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исту намену (предујам, отпис дуга и др.);

          4) изјаву о обавези враћања прекомерне државне помоћи.

   

У случају да корисник није у могућности да достави извештај независног проценитеља из оправданих разлога (нпр. истек рока за пријаву, немогућност обрачуна укупног већ само тренутног стварног губитка и сл.), давалац са дужном пажњом поступа у погледу верификације оправданих трошкова на основу доступних података и доноси одлуку о потреби доделе ове државне помоћи.
 

  3.    Кумулација и вођење евиденције

   

Државна помоћ из Уредбе не кумулира се са осталим врстама државне помоћи.

   

Давалац државне помоћи за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 води евиденцију о додељеној државној помоћи и Комисији за контролу државне помоћи доставља извештај о државној помоћи, који обавезно садржи назив корисника и износ средстава који му је додељен, најкасније до 1. јуна 2021. године односно у року од годину дана од дана доделе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste