Уредба о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-21394

Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, донела је Уредбу о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (даље у тексту: Уредба), која је објављена у „Сл. гласнику РС" бр. 54/20, од 10.4.2020. године, и која је ступила на снагу даном објављивања.

   

Уредбом се утврђује померање рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, који је прописан одредбом члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

   

Рок из члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања.

.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste