(Не)могућност одлагања подношења пореске пријаве и плаћања пореза

Услед пандемије корона вируса, поставља се питање да ли ће доћи до одлагања још неких пореских обавеза, поред ових које су већ одложене мерама Владе Републике Србије, о којима смо опширније писали у посебним текстовима у овом броју. При томе се највише мисли на одлагање плаћања ПДВ, пореза на добит али и пореза на имовину, и других пореских облика. До таквог одлагања мерама надлежних органа није још дошло, али се поставља питање, да ли се плаћање пореских обавеза може одложити на неки други начин, услед проблема насталих због пандемије.

   

Таква могућност у одређеним околностима постоји према одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/02, ... и 86/19, даље у тексту: ЗПППА). Наиме, према чл. 39. ЗПППА, могуће је у одређеним случајевима одложити подношење пореске пријаве, а могућност одлагања плаћања дугованог пореза у одређеним случајевима прописана је одредбама чл. 73. ЗПППА.
   

1.      Продужење рока за подношење пореске пријаве

             

Одредбом чл. 39. ЗПППА прописано је да пореска управа може пореском обвезнику, на његов писмени захтев, поднет пре истека рока за подношење пореске пријаве, да одобри продужење рока подношења из оправданих разлога (болест, одсуствовање из земље, несрећни случај, елементарна непогода већих размера и сл.), док ти разлози не престану, а најдуже за шест месеци од дана истека законског рока за подношење пријаве.

   

Дакле, захтев се подноси писмено, Пореској управи у месту у ком се подноси пореска пријава, пре истека законског рока за подношење пореске пријаве. Нпр. одлагање рока за подношење пореске пријаве за ПДВ се мора тражити пре истека рока за подношење пореске пријаве, а то је 15. у месецу за претходни месец, односно тромесечје. 

   

Када се захтев подноси писмено, обично се подноси поштом или путем подношења поднеска на шалтеру Пореске управе. Напомињемо да за време ванредног стања ограничени број шалтера ради, али се поднесци могу подносити и електронским путем, на е-маил адресе Пореске управе (које је Пореска управа објавила).

   

Поставља се питање да ли пандемија корона вируса може бити оправдан разлог. По нашем мишљењу, ту се морају сагледати све околности сваког појединачног случаја.

   

На пример, ако је власник фирме, који је и једини запослен у њој, болестан од корона вируса, услед чега је у болници или изолацији, а екстерни рачуновођа који му води књиге, има више од 65 година и не сме да напушта свој стан, делује реално да би овом пореском обвезнику требало омогућити одлагање подношења пореске пријаве. Са друге стране, у фирми у којој запослени у рачуноводству и директор и даље долазе на посао, и ствари функционишу релативно нормално, поготово токови документације, делује да овакав захтев не би био оправдан. Ипак, то је само наше мишљење, а пореска управа ће у сваком случају сагледати све околности, и донети свој став.

   

О захтеву за продужење рока за подношење пореске пријаве решава закључком Пореска управа у месту у којем се подноси пореска пријава, у року од пет дана од дана пријема захтева.

   

Ако је истекао законски рок за подношење пореске пријаве и захтев за продужење рока подношења поресдке пријаве  је одбијен, пореска пријава се мора поднети у року од пет дана од дана достављања закључка о одбијању. Против закључка није дозвољена жалба.
    
2.     
Одлагање плаћања дугованог пореза

   

Према одредби чл., 73. ЗПППА, Пореска управа може, на   образложени захтев пореског обвезника, у целости или делимично, одложити плаћање дугованог пореза,  под условом да плаћање дугованог пореза:

            1) за пореског обвезника представља  непримерено велико оптерећење;

            2) наноси  битну економску штету пореском обвезнику.

   

Услове ближе уређује Влада, што је учињено Уредбом о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 53/03, 61/04 и 71/05, даље у тексту: Уредба). Према чл. 2. Уредбе, плаћање дуга Пореска управа може да одложи пореском обвезнику (у даљем тексту: обвезник) ако дуг износи најмање, и то за:

            1) физичко лице - 10% од опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев за одлагање;

            2) предузетника и мало правно лице - 5%* од укупног годишњег прихода исказаног у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;

            3) средња и велика правна лица - 5%* од обртних средстава исказаних у последњем финансијском извештају. 

   

Као што видимо, услови за примену одлагања пореског су прилично рестриктивни.

   

О одлагању плаћања дугованог пореза, по испуњењу услова, одлучује:

            1) министар или лице које он овласти - на основу писменог предлога руководиоца организационе јединице Пореске управе према главном месту пословања, односно месту пребивалишта пореског обвезника - осим за изворне јавне приходе јединица локалне самоуправе;

            2) градоначелник, односно председник општине, односно лице које он овласти, јединице локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи чија наплата се одлаже у складу са овим законом.

   

Одлуком се може одобрити одлагање плаћања дугованог пореза на рате, али најдуже до 60 месеци, уз могућност коришћења одложеног плаћања до 12 месеци. Одлука мора да садржи образложене разлоге због којих се одлагање одобрава.

   

Одлагање плаћања дугованог пореза  врши се потписивањем споразума између Пореске управе и пореског обвезника, односно решењем Пореске управе.

   

Изузетно, ако подносилац захтева за одлагање плаћања дугованог пореза, који не испуњава прописане услове, као средство обезбеђења наплате понуди неопозиву банкарску гаранцију или меницу авалирану од стране пословне банке, на износ који не може бити мањи од висине дугованог пореза чије се плаћање одлаже, надлежни орган може одлучити да се пореском обвезнику одобри одлагање плаћања дугованог пореза.

   

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза порески обвезник може поднети електронским путем или у писменом облику - непосредно или путем поште. Ако порески обвезник захтев поднесе електронским путем, Пореска управа акт донет у електронском облику, може да достави на адресу електронске поште пореског обвезника.

   

Захтев за одлагање плаћања дуга обвезник подноси надлежној организационој јединици Пореске управе. Уз захтев за одлагање плаћања дуга обвезник подноси доказе о испуњености услова из чл. 2. Уредбе, као и инструменте обезбеђења наплате дуга прописане чланом 74. ЗПППА.

   

Према одредбама чл. 74. ЗПППА, у поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза , од пореског обвезника се захтева давање средстава обезбеђења наплате, која не могу бити мања од висине дугованог пореза чије се плаћање одлаже.

   

Средства обезбеђења наплате су:

            1) хипотека на непокретности пореског обвезника;

            2) залога на покретним стварима пореског обвезника;

            3) неопозива банкарска гаранција;

            4) јемство другог лица које је власник имовине   ;

            5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити;

            6) меница авалирана од стране пословне банке.

   

Ако се дуговани порез обезбеђује средствима из тач. 1), 2) и 4) горе, средства обезбеђења не могу бити мања од 120% висине дугованог пореза чија се наплата обезбеђује.

   

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза, Пореска управа одлучује из којих од предложених, односно од других, пореском обвезнику доступних средстава обезбеђења ће се најефикасније наплатити дуговани порез и о томе обавештава пореског обвезника.

   

Доказ да је обезбедио средства обезбеђења порески обвезник доставља Пореској управи као услов за потписивање споразума, односно доношење решења.

   

Изузетно, од пореског обвезника не захтева се испуњење услова које је прописала Влада Уредбом, као ни давање средстава обезбеђења наплате - ако дуговани порез, по основу свих јавних прихода које наплаћује Пореска управа, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања, износи, и то:

            1) за правно лице и предузетника - до 1.500.000 динара;

            2) за физичко лице - до 200.000 динара.

   

Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те текуће обавезе, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, водећи рачуна о ефикасности наплате, наплатити:

            1) из средстава обезбеђења;

            2) у поступку принудне наплате пореског дуга.

   

Ако се доспели, а неплаћени порески дуг наплаћује из средстава обезбеђења, Пореска управа не доноси решење о принудној наплати, већ само обавештава пореског обвезника да ће приступити принудној наплати доспелог, а неплаћеног дуга из датих средстава обезбеђења наплате у складу са законом.

   

Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те текуће обавезе, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени дуговани порез наплатити у поступку принудне наплате над обвезником.

   

Порески обвезник за кога је Пореска управа по службеној дужности поништила споразум, односно укинула решење, нема право да поново поднесе захтев за одлагање плаћања тог дугованог пореза.

   

Захтев за одлагање плаћања текуће обавезе, порески обвезник може да поднесе најкасније у року од два дана од дана доспелости те текуће обавезе. Нпр. ако тражи одлагање плаћања ПДВ за претходни месец, крајњи рок за подношење захтева је 17.

   

Када Пореска управа у поступку одлучивања не прихвати захтев за одлагање плаћања текуће обавезе, порески обвезник је дужан да ту текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у складу са овим законом, плати у року од пет дана од дана достављања акта којим Пореска управа одбија наведени захтев. Ако порески обвезник у наложеном року не плати текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у складу са овим законом, сматра се да су испуњени услови за примену принудне наплате или наплате из средстава обезбеђења.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste