Прописан образац на основу којег велика правна лица остварују право на бесповратна новчана средства

У „Сл. гласнику РС" број 56 од 15. априла 2020. године објављен је Правилник о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава, који је ступио на снагу истог дана - 15. априла 2020. године.

   

Правилником је прописан образац у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава из члана 10. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Сл. гласник РС", број 54/20). 

 

Образац са подацима о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава подноси се на Обрасцу СЛ - Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава, који је одштампан уз правилник и чини његов саставни део.

   

Образац СЛ подноси се најкасније до 20-ог у месецу, за исплату бесповратних средстава која се врши у следећем месецу, у папирном облику непосредно, у 2 примерка и то:

- један организационој јединици Пореске управе надлежној за територију на којој је седиште великог правног лица, и

- други Министарству финансија - Управи за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд.

   

У Образац СЛ подаци се уносе на следећи начин:
1)      у делу 1. попуњавају се подаци:

(1)   Организациона јединица Пореске управе - назив организационе јединице Пореске управе надлежне за територију на којој је седиште великог правног лица;

(2)   ПИБ - порески идентификациони број великог правног лица;

(3)   назив привредног субјекта - назив великог правног лица;

(4)   адреса - улица и број и место седишта великог правног лица;

(5)   седиште - назив и шифра општине седишта великог правног лица. Шифра се уписује из правилника којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода;

(6)   Обрачунски период - месец и година за који се остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава;


2)     
у део 2. уноси се:

(1)   у колону 1. Редни број - редни број под којим се уноси податак за сваког појединачно наведеног запосленог;

(2)   у колону 2. Име и презиме - име и презиме запосленог;

(3)   у колону 3. ЈМБГ - јединствени матични број грађана за запосленог;

(4)   у колону 4. Основ прекида рада - за запослене за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 116. Закона о раду („Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18) уноси се број 116; за запослене за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 117. Закона о раду уноси се број 117;

(5)   у колону 5. Датум када је решење донето - за запослене за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чл. 116. и 117. Закона о раду, уноси се датум када је решење донето;

(6)   у колону 6. Радно време - за запослене са пуним радним временом уноси се број 1; за запослене са непуним радним временом уноси се децимални број мањи од један, са два децимална места, као децимални запис процента ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време;

(7)   Укупно - уноси се збир бројева у колони 6.

   

Образац СЛ потписује овлашћено лице у великом правном лицу.

   

Подсећамо, према чл. 10. Уредбе, правно лице које је разврстано као велико правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, може да оствари право на уплату бесповратних новчаних средстава у износу који се добија као производ износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и збира броја:

- запослених са пуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 116. Закона о раду („Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - у даљем тексту: Закон о раду) и за које је послодавац - велико правно лице поднео Образац ППП-ПД, и

- запослених са пуним радним временом којима је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 117. Закона о раду, по основу решења надлежног државног органа донетог у вези са болешћу COVID-19 и за које је послодавац - велико правно лице поднео Образац ППП-ПД.

  

Наведени број запослених увећава се и за број запослених са непуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из ППП-ПД за одговарајући обрачунски период.

   

Велико правно лице доставља надлежној организационој јединици Пореске управе и надлежној организационој јединици Управе за трезор у папирном облику списак лица (Образац СЛ) за која може да оствари право на уплату бесповратних новчаних средстава, најкасније до 20-ог у месецу за исплату бесповратних средстава која се врши у следећем месецу.

 


Образац СЛ

АРХИВА ВЕСТИ

ereste