Опредељење правних лица за коришћење мера у ситуацији када није исплаћена зарада за март а поднета је пријава са датумом 30.04.2020.

Једно од честих питања које се поставља у контексту примене мера Владе РС и Уредбе о фискалним погодностима јесте на који начин да се пријаве односно како да поднесу пореску пријаву привредни субјекти који се определе за коришћење мера прописане Уредбом о фискалним погодностима и који до дана ступања на снагу Уредбе о фискалним погодностима (10. април 2020. године) нису исплатили зараду и накнаду зараде за март 2020. године, а поднели су пореску пријавуса планираним датумом исплате прихода под редним бројем 1.4 Датум плаћања који је након ступања на снагу Уредбе нпр. 30.4.2020. године.

Према инструкцији Пореске управе, у зависности од тога које врсте прихода су исказане у пореској пријави за март 2020. године, која је поднета са датумом плаћања нпр. 30.04.2020. године (под ред. бр. 1.4), привредни субјект поступа на следећи начин:


- ако су у пореској пријави исказани приходи по основу зараде и накнаде зарада, као и приходи за које Уредбом није прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, привредни субјект подноси:

•-     измењену пореску пријаву у складу са чл. 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији са датумом плаћања 30.04.2020. године под ред. бр. 1.4, у којој ће исказати приходе за које није прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, при чему на редним бројевима под којима су у првобитној пријави били исказани приходи по основу зараде и накнаде зараде у поље 3.6. Шифра врсте прихода уписује ознаку 1 00 000 00 1, у поља од 3.7 до 3.16 уписују износ 0,00 а поље 3.17 МФП не попуњава, и

•-     нову пореску пријаву са датумом плаћања 04.01.2021. године под ред. бр. 1.4, у којој ће исказати приходе за које је прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, односно приходе по основу зараде и накнаде зараде.

   

- ако су у пореској пријави исказани само приходи по основу зараде и накнаде зарада, привредни субјект подноси:

•-     нову пореску пријаву са датумом плаћања 04.01.2021. године под ред. бр. 1.4, у којој ће исказати приходе за које је прописано одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса, и

•-     захтев за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ, на основу кога је надлежна организациона јединица Пореске управе у обавези да изврши сторнирање пореске пријаве у којој је као датум плаћања под ред. бр. 1.4 уписан 30.04.2020. године.

 

Подсећамо, на основу члана 62. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања ("Сл. гласник РС", бр. 77/14), којим је ближе уређен начин и поступак исправке грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања коју Пореска управа врши у поступку пореске контроле покренутом на захтев пореског обвезника или по службеној дужности и којим је у члану 3. прописан образац ЗИГ - Захтев за исправку грешке.

 


Образац ЗИГ

АРХИВА ВЕСТИ

ereste