Одлагање рокова за предају финансијских извештаја, извештаја ревизије, Пореског биланса, пријаве за порез на доходак грађана,редовне седнице привредног друштва и лиценцирања ревизора и проценитеља

У „Сл. гласнику РС", бр. 57/20, од 16.4.2020. године, објављена је Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (даље у тексту: Уредба). Уредба је ступила на снагу даном објављивања, односно 16.4.2020.

   

Уредбом се утврђује померање рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника за 2019. годину, рокова за подношење пријава за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности, као и рокова важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности, прописаних одредбама члана 364. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/11, ... и 91/19), одредбама Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС", бр. 31/11, ... и 9/20), одредбама Закона о инвестиционим фондовима („Сл. гласник РС", бр. 46/06, ... и 115/14), одредбама Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Сл. гласник РС", број 73/19), одредбама члана 33. ст. 1, 3. и 4. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС", бр. 62/13 и 30/18), члана 7. Закона о ревизији („Сл. гласник РС", бр. 73/19), члана 63. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС", бр. 25/01, ... и 86/19), члана 93. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 86/19) и члана 11. Закона о проценитељима вредности непокретности („Сл. гласник РС", бр. 108/16 и 113/17), за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.
   

1.    Одлагање редовне седнице скупштине привредног друштва

   

Рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања. Дакле, редовна седница скупштине привредног друштва на којој се одлучује, између осталог, о усвајању финансијских извештаја, расподели добити и др., не мора се одржати у року од шест месеци од завршетка послвне године (за финансијске извештаје на дан 31.12.2019. године то је требао да буде 30.6.2020. године), већ у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања.
    

2.    Одлагање рока за предају финансијских извештаја са извештајем ревизора обвезника извештавања у складу са Законом о тржишту капитала Комисији за хартије од вредности

   

Рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, односно Законом о инвестиционим фондовима или Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

   

Одлагање рока важи за све финансијске извештаје који се у складу са напред наведеним законима подносе Комисији за хартије од вредности.

   

На пример, годишњи извештај јавног друштва, који се саставља у складу са чл. 50. Закона о тржишту капитала, и који је, према наведеном закону, требао да се достави Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи до 30. априла 2020. године за 2019. годину, моћи ће да се достави у року од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

   

Слично важи и за остале извештаје који се састављају у складу са напред наведеним законима (нпр. кварталне извештаје јавних друштава чијим се хартијама од вредности тргује на листингу регулисаног тржишта и др.).
   

3.    Одлагање рока за предају финансијских извештаја (са извештајем ревизора код обвезника ревизије) Агенцији за привредне регистре

   

Рокови из Закона о рачуноводству померају се према следећем календару:

1) рок за предају редовних годишњих финансијских извештаја за извештајну годину, који се састављају на дан 31.12.2019. године, и који је требало да се доставе Агенцији, ради јавног објављивања, најкасније до 30. јуна 2020. године,  помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања;

2) рок за предају консолидованих годишњих финансијских извештаја за извештајну годину, који се састављају на дан 31.12.2019. године, и који је требало да се доставе Агенцији, ради јавног објављивања, најкасније до 31. јула 2020. године,помера се на рок од 120 дана од дана престанка ванредног стања;

3) рок за предају ванредних финансијских извештаја, који је требало да се доставе Агенцији, ради јавног објављивања, најкасније 60 дана од дана на који се ти извештаји састављају, помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања, под условом да рок за достављање ванредних финансијских извештаја истиче за време ванредног стања.

   

У горе наведеним роковима се доставља и документација из чл. 34. Закона о рачуноводству (одлука о усвајању редовних  односно консолидованих годишњих финансијских извештаја; одлука о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају, ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши покриће губитка; и евентуално, ако је обвезник дужан да га саставља, годишњи извештај о пословању). Обвезници ревизије достављају и извештаје о ревизији редовних односно консолидованих извештаја у горе наведеним роковима.

   

Горе наведени рокови сходно се примењује на правна лица која имају пословну годину различиту од календарске године, под условом да рок за достављање финансијских извештаја тих правних лица истиче за време ванредног стања.
   

4.    Одлагање рока за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности

   

Рокови за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности померају се према следећем календару:

1) обвезници пореза на добит правних лица подносе пријаву за порез на добит правних лица у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања за оне обвезнике пореза на добит правних лица којима је порески период једнак календарској години (уместо до 29. јуна, како је било прописано), односно у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања под условом да рок за достављање истиче за време ванредног стања за обвезнике пореза на добит правних лица којима је порески период различит од календарске године;

2) обвезници пореза на приход од самосталне делатности који воде пословне књиге у складу са чланом 43. ст. 2. и 3. Закона о порезу на доходак грађана подносе пореску пријаву и порески биланс у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања (уместо до 15. априла, како је било прописано).
   

5.    Одлагање рокова за издавање, продужење и одузимање лиценци у ревизији

   

Рокови из члана 7. Закона о ревизији (којим су прописани рокови за издавање, продужење и одузимање лиценци у ревизији) који истичу за време ванредног стања сматраће се истеклим по истеку 30 дана од дана престанка ванредног стања.

   

До дана истека рока од 30 дана од дана престанка ванредног стања све издате лиценце за обављање ревизије настављају да важе.
   

6.    Одлагање рокова за издавање и обнављање лиценци проценитељима непокретности

   

Рокови из члана 11. Закона о проценитељима вредности непокретности (којим су прописани рокови за издавање и обнављање лиценци) који истичу за време ванредног стања и 30 дана од дана престанка ванредног стања, сматраће се истеклим по истеку 60 дана од дана престанка ванредног стања.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste