Поступање када је у пореској пријави ППП ПД као датум плаћања наведен 30.4.2020. године, а нето зарада је исплаћена и порез и доприноси плаћени пре доношења Уредбе

Имајући у виду да је Влада Републике Србије, у средствима јавног информисања, најављивала доношење Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Сл. гласник РС", број 54/20 и 60/20, у наставку текста: Уредба), десетак дана пре него што је она донета, велики број послодаваца је доставио пореску пријаву ППП ПД за март 2020. године, исплатио нето зараду и платио порез и доприносе до почетка примене Уредбе, односно до 10. априла 2020. године, али је као датум плаћања навео 30. април 2020. године.

   

Ови послодаваци, према Уредби, започињу са применом мера из ове уредбе почев од априла месеца (за април, мај и јун), али се појавио технички проблем, због датума плаћања који је наведен у пореској пријави за март месец. Наиме, порески орган ће задужити ове послодавце за порез и доприносе по пореској пријави за март месец тек 30. априла, а обавезе су измирене много раније (почетком месеца). Када ови послодавци покушају да поднесу пореску пријаву за април са датумом плаћања 4.1.2021. године, пријава им не пролази, јер би требало да започну са применом мера од марта месеца (преко поретала Пореске управе се не види да је исплаћена зарада за март, пошто пријава није прокњижена).

   

Из тог разлога, потребно је да поднесу измењену пореску пријаву за март месец, у којој ће као датум плаћања навести датум када се подноси измењена пореска пријава (портал не допушта да се унесе датум када су ставрно плаћени порез и доприноси на исплаћену зараду за март месец, већ датум када се врши подношење измењене пореске пријаве или каснији датум). У складу са тим, вероватно ће се појавити поље камата, што значи да би послодавац требао да обрачуна и  камату, иако је измирио своју обавезу о року. Према нашим сазнањима, Пореска управа неће задуживати обвезнике са каматом, ако су поступили на наведени начин (нису каснили са плаћањем пореза и доприноса).

   

Након подношења измењене пореске пријаве за март месец и промене датума плаћања, послодавац може поднети пореску пријаву за април месец са датумом плаћања 4.1.2021. године.

  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste