Информација о померању рокова

Одлуком о укидању ванредног стања („Сл. гласник РС", број 65/20) која је објављена 6. маја 2020. године  укинуто је ванредно стање  на територији Републике Србије проглашено 15. марта 2020. године. Наведена Одлука ступила је на снагу истог дана када је и објављена - 6. маја 2020. године.

   

У истом „Сл. гласнику РС" објављен је и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила, који је ступио на снагу 6. маја 2020. године и којим се уређује важење уредаба које је Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године и које је Народна скупштина потврдила Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС", број 62/20).

   

Одредбама наведеног Закона, прописано је, између осталог, да ће до ступања на снагу одговарајућих закона, наставити да важе и одредбе Уредбе о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС", број 57/20). 

             

Ранијом Уредбом утврђено је померање појединих рокова које наводимо у наставку у складу са тим како су били прописани с'тим што су могућа евентуална одступања због доношења одговарајућих измена закона, о којима ћемо писати када буду донети:

                                                                                                         

I - Рокови дефинисани Законом о рачуноводству померају се према следећем календару:

   

1) Правна лица, односно предузетници дужни су да редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину доставе АПР, ради јавног објављивања, најкасније до истека рока од 90 дана од дана престанка ванредног стања - што значи до 4. августа 2020.  Наведени рок сходно се примењује на правна лица која имају пословну годину различиту од календарске године, под условом да рок за достављање финансијских извештаја тих правних лица истиче за време ванредног стања.

   

2) Правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (матична правна лица) дужна су да консолидоване годишње финансијске извештаје за извештајну годину доставе АПР, ради јавног објављивања, најкасније до истека рока од 120 дана од дана престанка ванредног стања - до 3. септембра 2020.

                                                                                          

3) Правна лица, односно предузетници који састављају ванредне финансијске извештаје дужни су да их доставе АПР, ради јавног објављивања, у року од 30 дана од дана престанка ванредног стања, под условом да рок за достављање ванредних финансијских извештаја истиче за време ванредног стања - што значи до 5. јуна 2020. године.

   

II - Рокови за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности померају се према следећем календару:

   

1) Oбвезници пореза на добит правних лица подносе пријаву за порез на добит правних лица најкасније до истека рока од 90 дана од дана престанка ванредног стања - што значи до 4. августа 2020. Наведени рок сходно се примењује на правна лица која имају пословну годину различиту од календарске године;

   

2) Oбвезници пореза на приход од самосталне делатности који воде пословне књиге у складу са Законом о порезу на доходак грађана, подносе пореску пријаву и порески биланс најкасније до истека рока од 90 дана од дана престанка ванредног стања - до 4. августа 2020.

   

III - Рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва у складу са Законом о привредним друштвима помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања - до 4. августа 2020.

   

IV - Рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, односно Законом о инвестиционим фондовима или Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања - до 5. јула 2020.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste