Нови рокови за подношење финансијских извештаја за 2019. годину одређених корисника буџетских средстава, су 27. мај, односно 13. јул 2020. / 14. јануар 2021. године

С обзиром на то да је Народна скупштина 6. маја 2020. године укинула ванредно стање, доношењем Одлуке о укидању ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 65/20), сада је могуће „израчунати" нове рокове (који су прописани Календаром за подношење годишњих финансијских извештаја од 31. марта до 1. новембра) и то за подношење:

•·   годишњег финансијског извештаја - директних корисника средстава буџета РС, АП и ЈЛС,

•·   завршног рачуна буџета - РС, АП, ЈЛС и ООСО и

•·   консолидованог извештаја - РС и градова.

   

који су померени Уредбом о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 47/20), која је ступила на снагу 28. марта 2020. године, а која је наставила да важи сходно Закону о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила ("Сл. гласник РС", бр. 65/20) који је ступио на снагу 6. маја 2020. године.

   

1. Нови рокови за подношење финансијских извештаја

   

Пре давања детаљних објашњења о новим роковима, подсећамо да се донетом Уредбом врши померање рокова из Календара за подношење годишњих финансијских извештаја, прописаних чл. 78. ст. 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), који се они израчунавају у односу на трајање ванредног стања које је "проглашено" 15. марта 2020. године, сходно Одлуци о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/20), а које је трајало 53 дана.

 

1.1. Померање на рок од 15 радних дана од дана престанка ванредног стања

   

У року до 27. маја 2020. године (15 радних дана од дана престанка ванредног стања, које је проглашено 15. марта 2020. године, годишње финансијске извештају морају да предају корисници буџетских средстава за које је иначе, према Календару за подношење годишњих финансијских извештаја, прописан рок 31. март, и то:

•·         Према Календару за ниво Републике Србије:

o       директни корисници средстава буџета РС припремају годишњи извештај и подносе га Управи за трезор,

o       директни корисници средстава буџета РС који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који подносе Управи за трезор;

o       Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца контролишу, сравњују податке из годишњих извештаја о извршењу буџета правосудних органа који се исказују збирно у оквиру њихових раздела и састављају консолидоване годишње извештаје о извршењу буџета, које подносе Управи за трезор;

•·         Према Календару завршних рачуна буџета локалне власти:

o       директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије,

o       директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије;

   

1.2. Померање на рок за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања

 

За померања (различитих) рокова из. чл. 78. тач. 1) подтач. (3)-(7) и тач. 2) подтач. (3) - (6), Уредбом о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 је прописано да се они померају за број календарских дана трајања ванредног стања уз додатних 15 радних дана (ванредно стање је трајало 53 календарска дана - од 15. марта до 6. маја, плус 15 радних дана) - што значи да се они морају израчунавати појединачно, тако да они гласе:

•·         Према Календару за ниво Републике Србије:

o       13. јул 2020. године - организације за обавезно социјално осигурање доносе одлуке о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање, усвајају извештаје о извршењу финансијских планова и подносе их Управи за трезор; Републички фонд за здравствено осигурање контролише, сравњује податке из годишњих извештаја о извршењу финансијског плана корисника средстава који се налазе у његовој надлежности, консолидује податке и саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу финансијског плана, који подноси Управи за трезор;

o       3. септембар 2020. - Министарство припрема нацрт закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и заједно са одлукама о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање доставља Влади;

o       25. септембар 2020. - Влада доставља Народној скупштини предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и одлуке о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање;

o       14. децембар 2020. - Министарство саставља консолидовани извештај Републике Србије и доставља га Влади;

o       14. јануар 2020. - Влада доставља Народној скупштини консолидовани извештај Републике Србије, ради информисања.

•·         Према Календару завршних рачуна буџета локалне власти:

o       13. јул 2020. - локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти;

o       14. август 2020. - надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину;

o       11. септембар 2020. - локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти, изузев локалних органа управе надлежних за послове финансија градских општина у саставу града, односно града Београда, који своје одлуке о завршним рачунима буџета и извештаје о извршењу буџета достављају, односно подносе граду, односно граду Београду у писаној и електронској форми;

o       11. септембар 2020. - локални орган управе надлежан за послове финансија града саставља консолидовани извештај града и подноси Управи за трезор.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste