Прописане санкције за непоступање у спровођењу мера за заштиту становништва од заразних болести

У „Сл. гласнику РС" број 68 од 10. маја 2020. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести који је ступио на снагу истог дана када је и објављен - 10. маја 2020. године.

                                                                                                                                

Изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС", број 15/16) прописане су прекршајне санкције за непоступање правних и физичких лица по прописима, одлукама или наредбама које доносе надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују мере за заштиту становништва од заразних болести.

   

Осим наведеног, повећан је најнижи износ новчане казне за кршење прописа којима су одређене мере за заштиту становништва од заразних болести, са 30.000 на 50.000 динара.

             

Према образложењу предлагача, прописано је да измене и допуне закона ступе на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", имајући у виду ненадокнадиву штету која би његовим неступањем на снагу даном објављивања могла да наступи по грађане Републике Србије, тј. по здравље и живот великог броја грађана, по здравствени систем и, последично, и по њену привреду.

               

Дакле, у складу са измењеним и допуњеним чл. 81. Закона о заштити становништва од заразних болести, новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај правно лице уколико не поступа по прописима, одлукама или наредбама које доносе надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују мере за заштиту становништва од заразних болести. За наведени прекршај казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара. За исти прекршај који учини предузетник предвиђена је новчана казна од 50.000 до 150.000 динара. За наведени прекршај казниће се физичко лице запослено на пословима пружања хигијенских услуга, односно на пословима ископавања и преношења лица умрлих од заразних болести, новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

   

У складу са измењеним и допуњеним чл. 85. Закона о заштити становништва од заразних болести, новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако не поступа по прописима, одлукама или наредбама које доносе надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују мере за заштиту становништва од заразних болести.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste