Објављени обрасци финансијских извештаја, контни оквири и други прописи који ће се примењивати при састављању финансијских извештаја за 2021. годину

У „Сл. гласнику РС", бр. 89/20 од 25.6.2020. године, објављени су:
•·         Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
•·         Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца статистичког извештаја за друга правна лица
•·         Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
•·         Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
•·         Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
•·         Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица
•·         Правилник о начину вођења и садржини регистра пружалаца рачуноводствених услуга

    

Одредбе горе наведених правилника примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године, односно, с обзиром да се финансијски извештаји на дан 31.12.2021. године припремају за извештајну 2021. годину, примењиваће се фактички од 1.1.2021. године на књижења која се од тог дана врше за 2021. годину. О наведеним правилницима опширније ћемо писати у наредним бројевима Рачуноводствене праксе, како би се наши претплатници припремили за 2021. годину.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste