За квалификованог новозапосленог, прву пријаву ППП ПД требало би поднети до 5. јула 2020. године

Дана 5. јула 2020. године истиче рок за запошљавање лица која се сматрају квалификованим новозапосленим, за које послодавац може да користи олакшице из члана 21ж став 3. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 5/20, у наставку текста: Закон).
 

У вези са применом ових олакшица желимо да укажемо на то какав би могао да буде став пореског органа по питању дана када лице стиче статус квалификованог новозапосленог. Наиме, према одредбама члана 21ж став 3. Закона, квалификованим новозапосленим сматра се лице које није имало статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности када је у питању оснивач привредног друштва који је засновао радни однос у свом привредном друштву у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, а које стекне статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности (ово се односи на оснивача привредног друштва који се запосли у свом привредном друштву) у периоду од 1. јануара до 5. јула 2020. године, код послодавца који ће за њега користити олакшице или код другог послодавца. На основу ових одредби следи да је битно да се наведено лице запосли (заснује радни однос) до 5. јула 2020. године код било ког послодавца и да се тим запошљавањем сматра квалификованим новозапосленим.
 

Међутим, указујемо на то да је став пореског органа за олакшице из члана 21ђ Закона, за новооснована правна лица и предузетнике, које су се примењивале у периоду од 1. октобра до 16. децембра 2018. године (о овим олакшицама смо писали у РП бр. 20/18), био тај да је за примену олакшице битан датум када је први пут поднета пореска пријава са шифром прихода за ту врсту олакшице. Стога, због могућег тумачења надлежног министарства да је за коришћење олакшица за квалификованог новозапосленог битан датум када је поднета пореска пријава са шифром прихода за ову врсту олакшице, наша је сугестија да послодавци, до 5. јула 2020. године, поднесу прву пореску пријаву ППП ПД за квалификованог новозапосленог са шифром прихода: 1 01 101 26 0.
 

Практично проблем се може јавити у случајевима када се лице први пут запосли у периоду од 1. до 5. јула 2020. године, јер би за то лице послодавац први пут поднео пореску пријаву ППП ПД тек крајем јула или у августу. Стога, наша сугестија је да, за ова лица, послодавац поднесе пореску пријаву ППП ПД до 5. јула 2020. године, са шифром прихода за квалификованог новозапосленог: 1 01 101 26 0 и да у тој пријави обрачуна аконтацију зараде за квалификованог новозапосленог за јули месец. Наравно ово важи и за оне послодавце који су пре 1. јула запослили лица која се сматрају квалификованим новозапосленим, али им још увек нису исплатили зараду и нису поднели прву пореску пријаву са наведеном шифром прихода.
 

Сматрамо да ће подношењем пореске пријаве ППП ПД на наведени начин, то лице сигурно остварити статус квалификованог новозапосленог, па ће за њега послодавац код кога се први пут запослио, као и сваки други послодавац код кога се запосли до краја 2022. године, остварити право на олакшице по одредбама члана 21ж Закона.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste