Нове одлуке о мораторијуму на отплату рата за два месеца на кредите банака и лизинг кућа

Због ситуације изазване пандемијом COVID-19 Извршни одбор Народне банке Србије донео је следеће одлуке:

 

- Одлуку о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система, и

- Одлуку о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система

Наведеним одлукама прописују се мере и активности ради ублажавања финансијскfих последица насталих услед пандемије COVID-19 по грађане и привреду, које су банке и даваоци финансијског лизинга (у даљем тексту: даваоци лизинга)  дужни да примени у циљу очувањa стабилности финансијског система у Републици Србији.

Наведене одлуке су објављене у „Сл. гласнику РС", бр. 103/20 од 27.7.2020. године, а ступају на снагу наредног дана од дана објављивања, односно од 28.7.2020. године.

1. Обавезе банке у погледу мораторијума

Банка је дужна да дужницима (физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима) понуди застој у отплати обавеза (мораторијум) у року од три дана од дана ступања на снагу Одлуке о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система (даље у тексту: одлуке), односно до 31.7.2020. године.

Мораторијум се односи на обавезе дужника по основу кредита и кредитних производа (нпр. дозвољено прекорачење по текућем рачуну или кредитне картице), као и на обавезе по основу других производа банке (нпр. обавезе по основу инструмената заштите од каматног ризика који су повезани са кредитима и/или кредитним производима или по основу банкарских гаранција).

Мораторијум се не примењује на накнаде за услуге банке, као што су услуге платног промета (нпр. провизија за извршење трансакција, накнада за одржавање рачуна), инвестиционе услуге, брокерско-дилерски послови, услуге у вези са сефовима и сл.

Банка је дужна да обавештење о понуди за застој у отплати обавеза (мораторијум) (у даљем тексту: понуда) објави на својој интернет презентацији, чиме се сматра да је понуда достављена свим дужницима.

Обавештење о понуди садржи прецизне и потпуне информације које се односе на:

- почетак примене и период трајања мораторијума у складу са Одлуком;

- обрачун камате за време трајања мораторијума;

- начин отплате обавеза по престанку мораторијума по појединачним кредитима/кредитним производима/другим производима банке;

- репрезентативни пример износа обавеза по основу конкретног кредита/кредитног производа/другог производа - пре и након престанка мораторијума до краја периода отплате, који садржи све елементе на основу којих се могу утврдити услови под којима се мораторијум примењује;

- могуће начине отплате обавеза по престанку мораторијума;

- рок на који се аутоматски продужава важење дозвољеног прекорачења по рачуну, односно кредитне картице, у случају да рок важења ових услуга истиче током трајања мораторијума.

Банка може дужницима понудити и друге олакшице у вези са отплатом обавеза.

Дужник може да одбије понуду по сваком појединачном кредиту/кредитном производу/другом производу, и то:

- електронским путем (попуњавањем обрасца на интернет презентацији банке или обавештењем путем електронске поште на адресу која је у те сврхе објављена на интернет презентацији банке);

- путем редовне поште;

- путем телефона (позивом на број који је у те сврхе објављен на интернет презентацији банке);

- у пословним просторијама банке попуњавањем обрасца.

Ако дужник у року од десет дана од дана објављивања обавештења о понуди не одбије понуду, сматраће се да је ту понуду прихватио, а мораторијум се примењује на обавезе тог дужника које доспевају почев од 1. августа 2020. године закључно са 30. септембром 2020. године.

Ако дужник није измирио обавезе које су доспеле у јулу 2020. године - мораторијум се, осим на обавезе које доспевају почев од 1. августа 2020. године закључно са 30. септембром 2020. године, примењује и на његове неизмирене обавезе доспеле у јулу 2020. године.

Банка је дужна да омогући дужнику одустанак од примене мораторијума по сваком појединачном кредиту/кредитном производу/другом производу током његовог трајања, ако то дужник затражи од банке, сходно начину за одбијање понуде, као и ако у целини изврши уплату доспеле а неизмирене обавезе која је обухваћена мораторијумом.

У случају одустанка од примене мораторијума, сматра се да дужник није прихватио понуду, односно мораторијум.

Током трајања мораторијума банка не обрачунава затезну камату на неизмирено потраживање које је доспело за време трајања мораторијума, не покреће поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику, односно не предузима друге правне радње у циљу наплате потраживања од дужника.

Током трајања мораторијума банка обрачунава редовну (уговорену) камату.

Редовну (уговорену) камату банка обрачунава на недоспео дуг (који не укључује обавезе које доспевају током трајања мораторијума) а тако обрачуната камата одговара износу редовне камате у складу са планом отплате који је важио пре ступања на снагу ове одлуке.

Изузетно, ако је дужник привредно друштво, банка може редовну (уговорену) камату да обрачунава и на износе главнице дуга који доспевају током трајања мораторијума.

Током трајања мораторијума на обавезе по основу кредитних картица и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну банка обрачунава редовну (уговорену) камату на искоришћени износ.

По престанку мораторијума, редовна камата равномерно се распоређује на период отплате кредита и других производа и не приписује се главници дуга, а период отплате се продужава за период трајања мораторијума.

Затезна камата обрачуната у току периода мораторијума на потраживања доспела пре почетка примене мораторијума равномерно се распоређује на период отплате кредита и других производа банке и не приписује се главници дуга.

Банка је дужна да сачини нови план отплате продужен за период трајања мораторијума.

Банка је дужна да свим дужницима који су користили мораторијум, ако је то применљиво с обзиром на врсту конкретног производа, достави нови план отплате путем електронске или редовне поште, без додатних трошкова за дужника, а тај план се обавезно сачињава и доставља за кредит.

План отплате мора бити сачињен на начин којим се обезбеђује потпуна информисаност дужника о свим елементима обавеза и начина њиховог измиривања (укључујући и стање дуга пре и након престанка мораторијума, приказ ануитета уз навођење тачног износа главнице и камата до краја новог периода отплате, рок доспећа, ефективну каматну стопу), а мора да садржи и друге податке прописане одлуком Народне банке Србије којом се уређују услови и начин обрачуна ефективне каматне стопе и изглед и садржина образаца који се уручују кориснику.

Након достављања плана отплате, дужник може, у року од седам дана по том достављању, од банке захтевати да уместо прописаног начина отплате, по престанку мораторијума:

1) измири све обавезе по основу кредита које су биле обухваћене мораторијумом (све ануитете из периода мораторијума - главницу и редовну камату);

2) измири све обавезе по основу редовне камате која се обрачунавала за време трајања мораторијума, уз продужење рока отплате кредита за период трајања мораторијума.

Банка је дужна да приликом достављања плана отплате дужнику јасно предочи могућност отплате на прописан начин, укључујући и рок прописан тим ставом у коме дужник може захтевати друкчији начин отплате по престанку мораторијума.

Важење дозвољеног прекорачења по рачуну, односно кредитне картице продужава се за период трајања мораторијума.

Банка је дужна да унутрашњим актима уреди:

- овлашћења и одговорности у процесу спровођења мера и активности из ове одлуке;

- систем праћења и извештавања у банци и извештавања Народне банке Србије о активностима и мерама из ове одлуке и резултатима у вези са њиховом применом;

- врсте додатних олакшица, као и услове за њихову примену;

- поступак комуникације са дужницима у смислу ове одлуке.

Банка је дужна да потребне акте достави Народној банци Србије одмах по њиховом усвајању. Банка је дужна да Народној банци Србије доставља и извештај о спроведеним активностима и мерама предузетим у складу са овом одлуком, као и резултатима тих активности односно мера.

Банка доставља извештај на обрасцу Месечни извештај о мораторијуму, који је као Прилог 1 одштампан уз ову одлуку и њен је саставни део, и то најкасније 15. у месецу са стањем последњег календарског дана претходног месеца. Први извештај банка је дужна да достави са стањем на дан 10. августа до 14. августа 2020. године.

Извештај се доставља закључно са 15. октобром 2020. године.

Банка не може од дужника захтевати накнаду било којих трошкова у вези са предузимањем мера и активности у складу са овом одлуком.

Потраживања према дужницима којима су одобрене олакшице, а по којима у моменту ступања на снагу ове одлуке ти дужници нису били у доцњи дужој од 90 дана - неће се сматрати реструктурираним, нити проблематичним потраживањима, као ни проблематичним кредитом у смислу прописа Народне банке Србије, односно неће се сматрати да је наступио статус неизмирења обавезе.

Банка је дужна да своје унутрашње акте усклади са одредбама ове одлуке у року од пет дана од дана ступања на снагу те одлуке.

Ова одлука примењује се на обавезе по основу кредита/кредитних производа/других производа банке одобрених дужнику пре ступања на снагу ове одлуке.

Од дана ступања на снагу ове одлуке, банка обуставља исплате по трајним налозима обавеза дужника које могу бити обухваћене мораторијумом.

Ако дужник почев од 31. јула 2020. године, а у прописаном року, обавести банку да одбија понуду, банка је дужна да обавезу која је доспела од дана ступања на снагу ове одлуке, наплати у износу који би био наплаћен да банка није обуставила исплате (без било каквог додатног обрачуна камате) и да активира трајни налог.

Ако се отплата обавеза дужника који је обавестио банку да одбија понуду врши путем трајног налога код друге банке, банка је дужна да без одлагања о наведеном обавести ту банку, како се не би обуставило плаћање, односно како би се поново активирао трајни налог и наплатиле обавезе у износу који би био наплаћен да банка није обуставила исплате.

Ако се отплата обавеза дужника који је обавестио банку да одбија понуду врши путем административне забране, банка је дужна да о томе одмах обавести послодавца, односно Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, како се не би обуставио пренос средстава, односно како би се извршило плаћање у износу који би био плаћен путем административне забране да плаћање по основу те забранe није обустављено.

Ако послодавац или Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврше пренос средстава по основу административне забране од дана ступања на снагу ове одлуке, а у оквиру редовне отплате обавеза у току трајања мораторијума, а дужник је прихватио понуду, банка је дужна да омогући дужнику располагање тим средствима на рачуну код те банке или исплату или да изврши пренос средстава на рачун дужника код друге банке.

   

 

 

2. Обавезе даваоца лизинга у погледу мораторијума

Давалац лизинга је дужан да примаоцима финансијског лизинга - физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима (у даљем тексту: дужници), понуди застој у отплати обавеза (мораторијум) по основу уговора о финансијском лизингу у року од три дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Давалац лизинга је дужан да обавештење о понуди за застој у отплати обавеза (мораторијум) (у даљем тексту: понуда) објави на својој интернет презентацији, чиме се сматра да је понуда достављена свим дужницима.

Обавештење о понуди садржи прецизне и потпуне информације које се односе на:

- почетак примене и период трајања мораторијума у складу са овом одлуком;

- обрачун камате за време трајања мораторијума;

- обрачун пореза на додату вредност по основу камате обрачунате за време трајања мораторијума;

- начин отплате обавеза по престанку мораторијума, укључујући и обавезе по основу камате на порез обрачунат за време трајања мораторијума;

- репрезентативни пример износа обавеза по основу уговора о финансијском лизингу - пре и након престанка мораторијума до краја периода отплате, који садржи све елементе на основу којих се могу утврдити услови под којим се мораторијум примењује;

- могуће начине отплате обавеза по престанку мораторијума.

Давалац лизинга може дужницима понудити и друге олакшице у вези са отплатом обавеза по основу уговора о финансијском лизингу.

Дужник може да одбије понуду по сваком конкретно одређеном уговору о финансијском лизингу, и то:

- електронским путем (попуњавањем обрасца на интернет презентацији даваоца лизинга или обавештењем путем електронске поште на адресу која је у те сврхе објављена на интернет презентацији даваоца лизинга);

- путем редовне поште;

- путем телефона (позивом на број који је у те сврхе објављен на интернет презентацији даваоца лизинга);

- у пословним просторијама даваоца лизинга попуњавањем обрасца.

Ако дужник у року од десет дана од дана објављивања обавештења о понуди не одбије понуду, сматраће се да је ту понуду прихватио, а мораторијум се примењује на обавезе тог дужника које доспевају почев од 1. августа 2020. године, закључно са 30. септембром 2020. године.

Aко дужник није измирио обавезе обухваћене мораторијумом које су доспеле у јулу 2020. године - мораторијум се, осим на обавезе које доспевају почев од 1. августа 2020. закључно са 30. септембром 2020. године, примењује и на његове неизмирене обавезе доспеле у јулу 2020. године.

Давалац лизинга је дужан да омогући дужнику одустанак од примене мораторијума током његовог трајања, по сваком конкретно одређеном уговору о финансијском лизингу ако то дужник затражи од даваоца лизинга, сходно начину за одбијање понуде, као и ако у целини изврши уплату доспеле а неизмирене обавезе која је обухваћена мораторијумом.

У случају одустанка од примене мораторијума, сматра се да дужник није прихватио понуду, односно мораторијум.

Током трајања мораторијума давалац лизинга не обрачунава затезну камату на неизмирено потраживање које је доспело за време трајања мораторијума, не покреће поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику, односно не предузима друге правне радње у циљу наплате потраживања од дужника.

Током трајања мораторијума давалац лизинга обрачунава редовну (уговорену) камату.

Редовну (уговорену) камату давалац лизинга обрачунава на недоспео дуг (који не укључује обавезе које доспевају током трајања мораторијума), а тако обрачуната камата одговара износу редовне камате у складу са планом отплате који је важио пре ступања на снагу ове одлуке.

Изузетно, ако је дужник привредно друштво, давалац лизинга може редовну (уговорену) камату да обрачунава и на износе главнице дуга који доспевају током трајања мораторијума.

По престанку мораторијума, редовна камата обрачуната на проиписан начин, равномерно се распоређује на период отплате лизинга и не приписује се главници дуга, а период отплате се продужава за период трајања мораторијума.

Затезна камата обрачуната у току периода мораторијума на потраживања доспела пре почетка примене мораторијума равномерно се распоређује на период отплате лизинга и не приписује се главници дуга.

Давалац лизинга је дужан да сачини нови план отплате продужен за период трајања мораторијума.

Давалац лизинга је дужан да свим дужницима који су користили мораторијум, достави нови план отплате путем електронске или редовне поште, без додатних трошкова за дужника.

План отплате, мора бити сачињен на начин којим се обезбеђује потпуна информисаност дужника о свим елементима обавеза и начина њиховог измиривања (укључујући и стање дуга пре и након престанка мораторијума, приказ ануитета уз навођење тачног износа главнице и камата до краја новог периода отплате, рок доспећа, ефективну каматну стопу), а мора да садржи и друге податке прописане одлуком Народне банке Србије којом се уређују услови и начин обрачуна ефективне каматне стопе и изглед и садржина образаца који се уручују кориснику.

Након достављања плана отплате, дужник може, у року од седам дана по том достављању, од даваоца лизинга захтевати да уместо прописаног начина отплате, по престанку мораторијума:

1) измири све обавезе по основу уговора о финансијском лизингу које су биле обухваћене мораторијумом (све ануитете из периода мораторијума - главницу и редовну камату);

2) измири све обавезе по основу редовне камате која се обрачунавала за време трајања мораторијума, уз продужење рока отплате лизинга за период трајања мораторијума.

Давалац лизинга је дужан да приликом достављања плана отплате, дужнику јасно предочи могућност отплате на прописан начин, укључујући и рок прописан тим ставом у коме дужник може захтевати друкчији начин отплате по престанку мораторијума.

Давалац лизинга је дужан да унутрашњим актима уреди:

- овлашћења и одговорности у процесу спровођења мера и активности из ове одлуке;

- систем праћења и извештавања у даваоцу лизинга и извештавања Народне банке Србије о активностима и мерама из ове одлуке и резултатима у вези са њиховом применом;

- врсте додатних олакшица, као и услове за њихову примену;

- поступак комуникације са дужницима у смислу ове одлуке.

Давалац лизинга је дужан да прописане акте достави Народној банци Србије одмах по њиховом усвајању. Давалац лизинга је дужан да Народној банци Србије доставља и извештај о спроведеним активностима и мерама предузетим у складу са овом одлуком, као и резултатима тих активности односно мера - на обрасцу Мораторијум ДЛ, који је као Прилог 1 одштампан уз ову одлуку и њен је саставни део.

Давалац лизинга доставља прописани извештај са стањем последњег календарског дана претходног месеца и то најкасније 15. у месецу. Први извештај давалац лизинга је дужан да достави на дан 10. августа до 14. августа 2020. године.

Извештај се доставља закључно са 15. октобром 2020. године.

Давалац лизинга не може од дужника захтевати никакву накнаду трошкова у вези са предузимањем мера и активности у складу са Одлуком.

Давалац лизинга је дужан да своје унутрашње акте усклади са одредбама ове одлуке у року од пет дана од дана ступања на снагу те одлуке.

Ова одлука примењује се на обавезе по основу уговора о финансијском лизингу закључених пре ступања на снагу ове одлуке.

Ако дужник који је даваоца лизинга обавестио да одбија понуду, плаћање рата лизинг накнаде врши путем трајног налога, давалац лизинга је дужан да, без одлагања, о том одбијању понуде обавести банку преко које се врши овакво плаћање, како се не би обуставило плаћање, односно како би се поново активирао трајни налог и извршило плаћање даваоцу лизинга.

Ако дужник који је даваоца лизинга обавестио да одбија понуду плаћање рата лизинг накнаде врши путем административне забране, давалац лизинга је дужан да о томе одмах обавести послодавца, односно Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, како се не би обуставио пренос средстава, односно како би се извршило плаћање даваоцу лизинга.

Ако послодавац или Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврше пренос средстава по основу административне забране од дана ступања на снагу ове одлуке, а у оквиру редовне отплате лизинга у току трајања мораторијума, а дужник је прихватио мораторијум у складу са овом одлуком, давалац лизинга је дужан да изврши пренос средстава на рачун дужника код банке, односно да омогући ту исплату код банке по налогу дужника.


Слика 1

Слика 2

АРХИВА ВЕСТИ

ereste